Zapisywanie numerów faksu

1.
Naciśnij → [Faks] → [Książka adresowa].
2.
Naciśnij na [Zapisz/Edytuj].
3.
Naciśnij na [Zarejestruj nowego odb.].
4.
Wybierz [Faks].
5.
Naciśnij na [Nazwa].
6.
Wprowadź nazwę dla numeru faksu (odbiorcy) → naciśnij [OK].
UWAGA
Pierwsza wprowadzona litera nazwy wykorzystywana jest przy przeszukiwaniu listy odbiorców, kiedy na ekranie Książki adresowej wciskane są klawisze takie, jak [ABC], [DEF] oraz [GHI].Po naciśnięciu na [Wyszukiw. po nazwach], na ekranie Książki adresowej, wyświetla się ekran zawężania wyszukiwania w Książce adresowej.
7.
Nacisnąć na rozwijalną listę → wybrać listę adresową z Listy od 1 do 10.
Jest to wygodny sposób klasyfikowania odbiorców.
8.
Wprowadź numer faksu odbiorcy za pomocą (klawisze numeryczne), oraz .
Aby uzyskać więcej informacji na temat przeprowadzania tych czynności z poziomu ekranu Faksu, patrz "Ekran podstawowych funkcji faksu."
WAŻNE
Pauzy lub spacji nie można wprowadzić na początku numeru.
UWAGA
Pauza wprowadzona na końcu numeru ma zawsze tę samą długość i wynosi ona 10 sekund.
Naciśnij [Ustaw Szczegóły], aby ustawić podadres, hasło, ECM TX, szybkość wysyłania oraz połączenia międzynarodowe.Jeżeli urządzenie jest zaprogramowane do obsługi wielu linii, można wybrać linię z której urządzenie będzie korzystało w trakcie wysyłania.
Naciśnij na [Ustaw Szczegóły].
Wprowadź [Podadres] oraz [Hasło] → określ poszczególne ustawienia.
[Podadres]/[Hasło]:
Naciśnij [Podadres]/[Hasło] → wprowadź podadres/hasło za pomocą (klawisze numeryczne), oraz .
Naciśnij [Potwierdź] → ponownie wprowadź hasło odbiorcy, w celu zatwierdzenia go → naciśnij [OK].
Jeśli w docelowym podadresie odbiorca nie ustanowił hasła, wówczas użytkownik nie musi wprowadzać hasła.
Naciśnij [Spacja], aby wstawić spację.
Naciśnij [Cofnij], aby usunąć ostatnio wprowadzoną cyfrę.
<Szybkość Wysyłania>:
Naciśnij listę rozwijaną <Szybkość Wysyłania> → wybierz ustawienie dla <Szybkość Wysyłania>.
Jeżeli transmisje dokumentów rozpoczynają się powoli, może to oznaczać, że sygnał linii telefonicznej w obszarze użytkownika jest niskiej jakości.Wybierz mniejszą szybkość.Można wybrać [33600 b/s], [14400 b/s], [9600 bps] lub [4800 bps].
<Wybór linii>:
Naciśnij listę rozwijaną <Wybór linii> → wybierz linię.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wybierania linii, patrz "Wybieranie linii telefonicznej w czasie wysyłania faksu."
<Międzynarodowe>:
Naciśnij listę rozwijaną <Międzynarodowe> → wybierz żądane ustawienie.
Jeśli dla adresu zapisanego w książce adresowej przy nawiązywaniu połączenia międzynarodowego często występują błędy transmisji, to należy wybrać ustawienie [Międzynarod.(1)].Jeżeli błąd nie znika, spróbuj wybrać [Międzynarod.(2)] lub [Międzynarod.(3)].
<ECM TX>:
Naciśnij na [Włącz] lub [Wyłącz].
WAŻNE
Jeżeli użytkownik chce dołączyć do zadania podadres, powinien się upewnić, czy faks odbiorcy obsługuje podadresy standardu ITU-T.(Patrz " Wysyłanie z podadresami.")
9.
Naciśnij na [OK].
Jeżeli użytkownik przeprowadza Zarządzanie kodami dostępu dla Książki adresowej, należy przeprowadzić poniższe działania.
Naciśnij [Dalej] → [Numer dostępu] → [Numer dostępu].
Wprowadź kod dostępu za pomocą (klawisze numeryczne) → naciśnij [Potwierdź].
Wprowadź kod dostępu, celem zatwierdzenia go → wciśnij [OK] → [OK].
10.
Naciśnij [Zamknij] → [OK].
52XY-10F