Pytania i odpowiedzi

Czy urządzenie może automatycznie ponownie wysyłać dokumenty, gdy wystąpią błędy podczas transmisji?
Można ustawić liczbę powtórzeń.(Patrz " Liczba prób powtórzeń.")
Co dzieje się z plikami, które są przesyłane w czasie, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia?
Pliki te są zapisywane automatycznie i drukowane po odebraniu wszystkich plików.
Co się dzieje, jeżeli przysłane zostaną dokumenty za pośrednictwem I-faksu, kiedy urządzenie wykonuje kopiowanie?
W czasie wykonywania kopii dokumenty są odbierane automatycznie i zapisywane w pamięci, a później drukowane po zakończeniu kopiowania.
Użytkownik może zmienić kolejność druku tych plików.(Patrz "Ustawianie priorytetu drukowania.")
Często wysyłam dokumenty z tymi samymi ustawieniami.Czy można zaprogramować urządzenie w taki sposób, aby przywróciło ono automatycznie ustawienia do takich, jakie są ustawiane po WŁĄCZENIU zasilania lub po zakończeniu obsługi?
Można zapisać ustawienia skanowania lub formaty plików jako tryb standardowy. Ustawienia te zostaną zawsze zaprogramowane po uruchomieniu urządzenia lub po zakończeniu transmisji.Jeżeli tryb standardowy nie zostanie przywołany, należy nacisnąć na , aby przywołać tryb standardowy.
Można zapisać żądane ustawienia w ustawieniach ulubionych i przywoływać je stosownie do potrzeb.
Co się dzieje z odbieranymi plikami, gdy w trakcie drukowania zablokuje się papier?
Jeśli pliki nie zostaną wydrukowane prawidłowo, zostaną zapisane w pamięci urządzenia.Po usunięciu zablokowanego papieru drukowanie zostanie wznowione od tej strony, przy której wystąpiło zablokowanie papieru.
Co się stanie z plikiem, który nie zostanie całkowicie odebrany, gdy wystąpi brak zasilania?
Drukowanie dokumentu rozpocznie się od poprawnie odebranej ostatniej strony.
Co się stanie z plikami znajdującymi się w pamięci oraz ustawieniami konfiguracji, jeśli wystąpi przerwa w zasilaniu?
Pliki znajdujące się w pamięci zostaną nadal w pamięci systemowej, nawet jeśli wystąpi przerwa w zasilaniu.Podobnie zawartość książki adresowej wciąż pozostanie w pamięci.Jednakże, trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli przerwanie zasilania nastąpi w trakcie odbierania pliku, to plik ten nie zostanie zapisany w pamięci.(Drukowanie dokumentu zakończy się na ostatnie, prawidłowo odebranej stronie).Po przywróceniu zasilania nadawca lub serwer pocztowy mogą wznowić wysyłanie przerwanego zadania.Jeśli przerwane zadanie wysyłane było z serwera POP jako I-faks, zostanie ono zapisane na serwerze POP i urządzenie może je ponownie odebrać.
W jaki sposób mogę oszczędzać papier?
Możliwe jest ustawienie urządzenia w taki sposób, aby drukowało odbierane dokumenty na obydwu stronach papieru.(Patrz "Drukowanie dwustronne.")
Można przekazywać odebrany pliki za pomocą poczty e-mail lub zapisać je w pamięci bez konieczności drukowania, a następnie wysłać do wybranego odbiorcy.(Patrz "Zapisywanie ustawień przekazania" i "Wysyłanie pliku ze skrytki RX do pamięci.")
Urządzenie można tak skonfigurować, aby nie drukowało ono raportów.(Patrz "Raport z Wysyłania," "Raport zarządzania połączeniami," "Raport TX faksu," oraz "Raport aktywności faksu.")
Czy mogę wyłączyć zasilanie urządzenia, gdy dokument zaprogramowany jest z ustawieniami trybu Wysyłanie z Opóźnieniem?
Kiedy maszyna nie jest wykorzystywana, użytkownik może nacisnąć na na panelu sterowania maszyny, ale pozostawić włączony główny wyłącznik zasilania.Pliki , które są zaprogramowane z ustawieniami trybu Wysyłanie z Opóźnieniem wysyłane są automatycznie z pamięci, gdy nadejdzie określony czas.
Czy mogę zmienić wielkość danych przed wysłaniem e-maila lub I-faksu?
Można ustalić maksymalny rozmiar danych wykorzystywany do wysyłania dokumentów w opcji Maksymalny rozmiar danych dla Wysyłania.W przypadku wiadomości e-mail, przed wysłaniem zadanie dzielone jest na kilka wiadomości e-mail tak, aby rozmiar danych każdej wiadomości nie przekraczał ustawionego limitu.W przypadku wiadomości I-faks, gdy opcja Wyślij przez Serwer ustawiona jest w pozycji 'Włącz', zadanie nie zostanie wysłane, gdy jego rozmiar przekroczy ustawiony limit.Jednakże, jeżeli opcja Wyślij przez serwer jest wyłączona, nie ma żadnego limitu rozmiaru wysyłanych danych nawet po jego wprowadzeniu.
W raporcie z połączeń w rezultatach pokazywane jest "--."Czy mogę stwierdzić, że dokument został poprawnie wysłany?
"--" jest wyświetlane wtedy, gdy wysyłanie zakończyło się pomyślnie, lecz nie uzyskano potwierdzenia, czy wysłany e-mail lub I-faks bądź plik wysłany do Hot Folder wykorzystywanego prze serię iW został dostarczony.Skontaktuj się z odbiorcą, aby sprawdzić, czy dokument został odebrany.
52XY-14Y