Określanie odbiorców za pomocą Książki adresowej (Zdalna)

Można wyszukać i określić odbiorcę zapisanego w książce adresowej serwera, uzyskując do niej dostęp z urządzenia klienta, znajdującego się w obrębie tej samej sieci.Książka adresowe serwera, do której można uzyskać dostęp jest określana mianem Zdalnej książki adresowej.To urządzenie może zostać ustawione jako serwer lub klient.
WAŻNE
Aby korzystać ze Zdalnej książki adresowej, konieczne jest skonfigurowanie ustawień dla [Pobieranie zdalnej książki adresowej].(Patrz " Uzyskiwanie Zdalnej książki adresowej.")
UWAGA
Aby korzystać ze Zdalnej książki adresowej, konieczne jest skonfigurowanie ustawień serwera.Zaprogramować zewnętrzny sposób otwierania Zdalnej książki adresowej na serwerze. (Patrz "Otwieranie zdalnej książki adresowej.")
Można przeglądać odbiorców zarejestrowanych pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego serwera, uzyskując do niego dostęp jako klient sieciowy.(Patrz "Określanie odbiorców za pomocą klawiszy wybierania jednoprzyciskowego.")

1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → [Książka adresowa].
2.
Naciśnij na [Zmień książ. adr.].
UWAGA
[Zmień książ. adr.] pojawia się wyłącznie, jeżeli zarejestrowane zostaną Zdalna książka adresowa oraz serwer LDAP.Jeżeli wyłącznie Zdalna książka adresowa została zarejestrowana na urządzeniu, opcja [Do Zdalnej Książ. Adr.] jest wyświetlana.
3.
Naciśnij na [Zdalne].
4.
Wybierz odbiorcę → naciśnij [OK].
Można wybrać wielu odbiorców.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania zarejestrowanych odbiorców, patrz "Ekran książki adresowej."
Gdy wybrany zostanie odbiorca zarejestrowany wraz z kodem dostępu, należy wybrać [Numer dostępu] → i wprowadzić kod dostępu za pomocą - (klawisze numeryczne).Jeżeli naciśniesz na [Adresy bez Nr-u Dostępowego], wyświetlą się odbiorcy, którymi nie można zarządzać za pomocą kodu dostępu.
UWAGA
Aby anulować wybranego odbiorcę, należy wybrać go ponownie.
Jeżeli wybrany zostanie tylko jeden odbiorca, naciśnij aby wysłać z ekranu Książka Adresowa.

WAŻNE
Jeżeli serwer spełnia ustawienia menadżera systemu, uwierzytelnianie pomiędzy serwerem a urządzeniem klienta odbywa się w trakcie uzyskiwania przez urządzenie klienta adresu zdalnego.Uwierzytelnianie jest wykonywane poprzez dopasowanie NI menadżera systemu oraz PINu systemu ustalonego przez serwer i urządzenie klienta.
Dostępność Zdalnej książki adresowej zależy od statusu ustawień informacji menadżera systemu dla serwera i klienta, zgodnie z informacjami poniżej
Gdy serwer wprowadzania informacje o ustawieniach administratora systemu
Gdy klient wprowadzania informacje o ustawieniach administratora systemu
NI menadżera systemu oraz PIN systemu dla serwera i urządzenia klienta zgadzają się ze sobą.
Można korzystać ze Zdalnej książki adresowej
Wykonywanie
Wykonywanie
Zgodne
Tak
Nie są zgodne
Nie
Nie wykonywane
-
Nie
Nie wykonywane
Wykonywanie
-
Tak
Nie wykonywane
-
Tak
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania NI menadżera systemu i PINu systemu, patrz "Programowanie ustawień administratora systemu."
Do ośmiu urządzeń klienta, wliczając w to to urządzenie, może zostać jednocześnie podłączonych do serwera jako urządzenia klienta i korzystać z publicznej Zdalnej książki adresowej.Jednakże, jeżeli serwer ustanawia w danym momencie inne połączenia sieciowe, liczba urządzeń, które mogą się podłączyć może zostać zredukowana.Jeżeli urządzenie nie może zostać podłączone, wysyłana jest informacja o błędzie.
Jeżeli wystąpi błąd uwierzytelniania pomiędzy urządzeniem klienta a serwerem lub upłynie czas przeznaczony na nawiązanie połączenia, nie można będzie uzyskać odbiorcy ze Zdalnej książki adresowej.Limit czasu połączeń może zostać ustawiony w [Przekroczenie Czasu Połączenia] w [Pobieranie zdalnej książki adresowej].(Patrz " Uzyskiwanie Zdalnej książki adresowej.")
UWAGA
Jeżeli język menu serwera i urządzenia klienta jest inny, Książka adresowa może zniekształcać znaki.
52XY-124