Określanie odbiorców za pomocą klawiszy wybierania jednoprzyciskowego

WAŻNE
Aby korzystać z tej opcji, należy najpierw zarejestrować odbiorców pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego.(Patrz "Zapisywanie/edycja/usuwanie klawiszy wybierania jednoprzyciskowego.")

Określanie odbiorców za pomocą klawiszy wybierania jednoprzyciskowego urządzenia klienta

1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → [Wyb. jednoprzyciskowe].
2.
Wybierz żądany klawisz wybierania jednoprzyciskowego → naciśnij na [OK].
Jeżeli znasz trzycyfrowy numer klawisza wybierania jednoprzyciskowego, to naciśnij klawisz → wprowadź trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego za pomocą (klawisze numeryczne).
UWAGA
Można wybrać wiele klawiszy jednoprzyciskowego wybierania.
Aby anulować wybrany przycisk szybkiego wybierania jednoprzyciskowego, należy nacisnąć ten przycisk ponownie.

Określanie odbiorców za pomocą klawiszy wybierania jednoprzyciskowego urządzenia serwera

WAŻNE
Aby korzystać z klawiszy wybierania jednoprzyciskowego na serwerze, konieczne jest wprowadzenie ustawień dla [Pobieranie zdalnej książki adresowej].(Patrz " Uzyskiwanie Zdalnej książki adresowej.")
UWAGA
Aby korzystać z klawiszy wybierania jednoprzyciskowego na serwerze, konieczne jest skonfigurowanie ustawień serwera.Zaprogramować zewnętrzny sposób otwierania Zdalnej książki adresowej na serwerze.(Patrz "Otwieranie zdalnej książki adresowej.")

1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → [Wyb. jednoprzyciskowe].
2.
Naciśnij na [Do Zdalnej Książ. Adr.].
UWAGA
Aby przełączyć wyświetlacz do klawiszy wybierania jednoprzyciskowego klienta, należy nacisnąć na [Do Lokalnego].
3.
Wybierz żądany klawisz wybierania jednoprzyciskowego → naciśnij na [OK].
Jeżeli znasz trzycyfrowy numer klawisza wybierania jednoprzyciskowego, to naciśnij klawisz → wprowadź trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego za pomocą (klawisze numeryczne).
UWAGA
Można wybrać wiele klawiszy jednoprzyciskowego wybierania.
Aby odznaczyć klawisz wybierania jednoprzyciskowego, należy nacisnąć na ten klawisz ponownie.

WAŻNE
Jeżeli serwer wprowadza ustawienia menadżera systemu, uwierzytelnianie pomiędzy serwerem a urządzeniem klienta odbywa się w trakcie przeglądanie przez klienta klawiszy wybierania jednoprzyciskowego serwera.Uwierzytelnianie jest wykonywane poprzez dopasowanie NI menadżera systemu oraz PINu systemu ustalonego przez serwer i urządzenie klienta.
Dostępność klawiszy wybierania jednoprzyciskowego serwera zależy od statusu ustawień informacji menadżera systemu dla serwera i klienta, zgodnie z informacjami poniżej
Gdy serwer wprowadzania informacje o ustawieniach administratora systemu
Gdy klient wprowadzania informacje o ustawieniach administratora systemu
NI menadżera systemu oraz PIN systemu dla serwera i urządzenia klienta zgadzają się ze sobą.
Może wykorzystywać klawisze wybierania jednoprzyciskowego serwera
Wykonywanie
Wykonywanie
Zgodne
Tak
Nie są zgodne
Nie
Nie wykonywane
-
Nie
Nie wykonywane
Wykonywanie
-
Tak
Nie wykonywane
-
Tak
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania NI menadżera systemu i PINu systemu, patrz "Programowanie ustawień administratora systemu."
Odbiorcy zapisani pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego serwera są aktualizowani zgodnie z poniższym schematem:
Gdy zadanie zostało wysłane z urządzenia klienta
Po naciśnięciu z poziomu urządzenia klienta.
Po aktywacji przycisku Automatycznego resetowania z poziomu urządzenia klienta
Do ośmiu urządzeń klienta, wliczając w to to urządzenie, może zostać jednocześnie podłączonych do serwera jako urządzenia klienta i korzystać z klawiszy wybierania jednoprzyciskowego otwartych zewnętrznie.Jednakże, jeżeli serwer ustanawia w danym momencie inne połączenia sieciowe, liczba urządzeń, które mogą się podłączyć może zostać zredukowana.Jeżeli urządzenie nie może zostać podłączone, wysyłana jest informacja o błędzie.
Jeżeli wystąpi błąd uwierzytelniania pomiędzy urządzeniem klienta a serwerem lub upłynie czas przeznaczony na nawiązanie połączenia, nie można będzie uzyskać odbiorców zapisanych pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego na serwerze.Limit czasu połączeń może zostać ustawiony w [Przekroczenie Czasu Połączenia] w [Pobieranie zdalnej książki adresowej].(Patrz " Uzyskiwanie Zdalnej książki adresowej.")
UWAGA
Jeżeli język menu serwera i urządzenia klienta jest inny, Książka adresowa może zniekształcać znaki.
52XY-126