Zdalny interfejs użytkownika

Tryb umożliwia wykorzystanie Zdalnego interfejsu użytkownika do zmiany ustawień i obsługi urządzenia.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Licencja/Inne] → [Zdalny interfejs użytkownika].
3.
Naciśnij na [Włącz] → określ poszczególne ustawienia.
Jeżeli wyświetlony zostanie ekran zmiany PINu menadżera systemu, zmień PIN postępując zgodnie z procedurą opisaną w "Programowanie ustawień administratora systemu,", a następnie włącz tę funkcję.
Naciśnij na [Wyłącz] → [OK], aby dezaktywować ustawienia urządzenia z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika.
Naciśnij [Włącz] dla <Użyj TLS> , aby korzystać z komunikacji TLS.
Wybierz [Włącz] dla <Użyj Wydr. Odniesien.>, aby zezwolić na drukowanie po wprowadzeniu URL.
UWAGA
Przed włączeniem opcji <Użyj TLS> konieczne jest ustawienie klucza domyślnego w [Właściwości] (Ustawienia/rejestrowanie).(Patrz "Settings for Utilizing TLS.")
Jakiekolwiek zmiany w <Użyj TLS> są również stosowane dla [Użyj TLS] w [Ustawienia MEAP] w [Ustawienia Zarządzania] (Ustawienia/Rejestracja).(Patrz "Ustawienia MEAP.")
Jeżeli dla usługi logowania ustawiono Uwierzytelnianie domyślne oraz wyłączono [Zarządzanie NI Wydziału], ale NI menadżera systemu jest określone:
Po określeniu ustawień innych, aniżeli zamieszczone powyżej:
Jeżeli dla usługi logowania ustawiono Uwierzytelnianie domyślne oraz wyłączono [Zarządzanie NI Wydziału], ale NI menadżera systemu jest określone:
Określić poszczególne ustawienie → i nacisnąć na [Dalej].
Określ poszczególne ustawienia dostępu użytkowników zwykłych → naciśnij na [OK].
Naciśnij na [Zezwól], aby umożliwić dostęp użytkownikom zwykłym lub naciśnij na [Brak Zezwolenia], aby nie umożliwiać im dostępu.
Jeżeli naciśniesz na [Zezwól], aby ustawić PIN, naciśnij na [Dostęp przy użyciu PIN].
Po określeniu ustawień innych, aniżeli zamieszczone powyżej:
Określić poszczególne ustawienie → i nacisnąć na [OK].

UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz "Remote UI."
Zamiany staną się efektywne dopiero po ponownym uruchomieniu urządzenia (wyłączeniu i ponownym włączeniu głównego zasilania).Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego włączenia (dotyczy WYŁĄCZANIA i ponownego WŁĄCZENIA za pomocą przełącznika głównego zasilania) urządzenia, patrz "Zanim zaczniesz użytkować urządzenie."
52XY-25H