Sprawdzanie/drukowanie/usuwanie całkowitej liczby stron

Można sprawdzić, wydrukować i usunąć całkowitą liczbę wydrukowanych stron przez każdy z wydziałów.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Zarządzanie Użytkownikiem] → [Zarządzanie NI Wydziału].
3.
Wyświetl ekran informujący o sumie wykonanych stron.
Gdy Copy Card Reader-F nie jest podłączony:
Gdy Copy Card Reader-F jest podłączony:
Gdy Copy Card Reader-F nie jest podłączony:
Naciśnij [Włącz] → [Sumy Stron].
Gdy Copy Card Reader-F jest podłączony:
Naciśnij na [Sumy Stron].
4.
Sprawdzanie/drukowanie/usuwanie informacji zarejestrowanych przez licznik
Sumy stron, przy których nie są wyświetlane żadne numery identyfikacyjne wydziałów (puste pole obok sumy wydruków), oznaczają wszystkie raporty licznika, odebrane I-faksy i prace wykonane z komputerów, dla których nie zostały zarejestrowane numery identyfikacyjne wydziałów.Wydruki te oznaczane są jako wydruki wykonane spod nieznanych numerów identyfikacyjnych wydziałów.
Sumy stron, przy których nie są wyświetlane żadne numery identyfikacyjne (puste pole obok sumy skanów), oznaczają prace zeskanowane z komputerów, dla których nie zostały zarejestrowane numery identyfikacyjne wydziałów.Takie strony zeskanowane z komputerów oznaczane są jako skany sieciowe wykonane spod nieznanych numerów identyfikacyjnych wydziałów.
Jeżeli naciśnięto na [Zarządz. Zlicz. Duże 2], jeden arkusz dużego formatu papieru (A3) jest liczony jako dwa arkusze wydruku.
Aby sprawdzić/wydrukować informację o sumie wykonanych stron:
Aby usunąć informację o sumie wykonanych stron:
Aby sprawdzić/wydrukować informację o sumie wykonanych stron:
Naciśnij na [Drukuj Listę] → wybierz rodzaj Listy licznika wydruków → i naciśnij na [Rozpocznij wydruk].
Posługując się przyciskami lub wyświetl żądany numer identyfikacyjny wydziału → przejrzyj sumy wykonanych stron.Przytrzymując klawisze lub , możesz przewijać w przód/tył strony z dostępnymi NI wydziałów.Jeżeli żądana strona jest wyświetlona, należy zwolnić klawisze.Ciągłe przewijanie jest użyteczne w sytuacji, kiedy zarejestrowana jest duża liczba numerów identyfikacyjnych wydziałów.
UWAGA
Aby anulować drukowanie, naciśnij na [Anuluj].
Aby zamknąć ekran wyświetlany w trakcie drukowania listy liczników stron, należy nacisnąć na [Zamknij].
Listy mogą być drukowane wyłącznie, jeżeli papier o formacie A3, A4 lub A4R (zwykły, ponownie przetworzony, cienki lub kolorowy) zostanie załadowany do szuflady, która jest włączona w [Inny] w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/rejestrowanie). Jednakże, jeżeli [Uwzględnij Rodzaj Pap.] dla [Kopiowanie] jest włączona w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz], nie można drukować z szuflady, dla której określono papier kolorowy. (Patrz "Aktywacja automatycznego wyboru szuflady papieru.")
Aby usunąć informację o sumie wykonanych stron:
Naciśnij na [Wyzeruj wszystko].
Naciśnij na [Tak].
Aby wykasować sumę wydruków wykonanych tylko przez jeden wydział, naciśnij na lub aby wyświetlić żądany wydział → wybrać wydział → i nacisnąć na [Wykasuj].
5.
Naciśnij [OK] → [OK].

UWAGA
Jeżeli korzystasz z karty kontrolnej, możesz sprawdzić całkowitą liczbę wydruków, naciskając → [Toner/inne] → [Sprawdź Liczbę Stron].
52XY-234