Energisparfunktioner

Du kan minska energiförbrukningen när maskinen inte används genom att använda följande lägen.

Automatiskt viloläge

Du kan sätta maskinen i automatiskt viloläge när du vill, genom att trycka på eller ange att automatiskt viloläge ska aktiveras vid en angiven tidpunkt. Du aktiverar maskinen igen genom att trycka på .

Energisparläge

Energisparläget sparar energi genom att temperaturen i fixeringsenheten sänks när maskinen inte används under en längre tid. Du aktiverar energisparläget genom att trycka på på manöverpanelen. Du aktiverar maskinen igen genom att trycka på .
Obs!
Du kan välja bland följande inställningar för energisparläget: "-10 %", "-25 %", "-50 %" och "Nollåterställningstid". Standardinställningen är "-10 %". (Se "Ändra energisparläge.")
Veckotimer för automatiskt viloläge
Enheten sätts automatiskt i viloläge vid den tidpunkt och veckodag som du anger med veckotimern för automatiskt viloläge. Du aktiverar maskinen igen genom att trycka på .
Tid till automatisk avstängning
Om den tidsperiod som ställts in i [Auto-avstängningstid] förflutit när maskinen är i viloläge, stängs maskinen automatiskt av. För att återuppta driften, slå på maskinens huvudströmbrytare. (Se "Tid till automatisk avstängning.")
Veckotimer för automatisk avstängning
Enheten stängs automatiskt av vid den tidpunkt och veckodag som du anger med veckotimern för automatisk avstängning. För att återuppta driften, slå på maskinens huvudströmbrytare.

VIKTIGT!
Även om huvudströmbrytaren är AV förbrukas en liten mängd ström om kontakten lämnas kvar i vägguttaget. Om du inte vill att någon energi alls ska förbrukas ska du dra ur kontakten till maskinen.
Obs!
För mer information om vilket läge som aktiveras efter att du tryckt på , se "Växling mellan lägen aktiveras efter tryckning på energispartangenten."
Pekskärmen stängs av när maskinen sätts i viloläge.
Maskinen kan fortsätta att ta emot I-Fax-dokument och behandla eller skriva ut data som skickats från datorer även om maskinen är i viloläge.
Maskinen går eventuellt inte över i viloläge fullständigt beroende på vissa omständigheter. För mer information, se "Energiföbrukning i viloläge."
Tryck på för att försätta maskinen i viloläge när du inte använder den under en längre tid, t.ex. under natten.
Du kan ställa in den tid det tar innan maskinen automatiskt sätts i viloläge till mellan 20 sekunder och 4 timmar. Standardinställningen är 5 minuter. (Se "Tid till automatiskt viloläge.")
Om en avstängd Mac-dator har anslutits till maskinen via en USB-kabel, kan det hända att datorn startas när du aktiverar maskinen. I så fall kopplar du bort USB-kabeln. Du kan eventuellt åtgärda problemet genom att använda en USB-hubb mellan maskinen och datorn.
Du kan ställa in tiden för veckotimern för automatiskt viloläge och automatisk avstängning från söndag till lördag och från 00:00 till 23:59. (Se "Inställningar för veckotimer för automatiskt viloläge" och "Veckotimer för automatisk avstängning.")
Om du väljer [Låg] för [Energiförbrukning i viloläge] kan det ta cirka 10 sekunder innan pekskärmen visas när du tryckt på . (Se "Energiföbrukning i viloläge.")
52YS-01R