Knapp för huvudström och energisparläge

I det här avsnittet beskrivs hur du använder huvudströmbrytaren och energispartangenten.

Slå på strömmen

Det här avsnittet beskriver hur du slår på huvudströmmen.
1.
Se till att nätkontakten är ordentligt isatt i eluttaget.
VARNING
Ta inte i nätsladden med blöta händer, eftersom det kan orsaka elektriska stötar.
2.
Slå PÅ huvudströmmen.
1.Öppna huvudströmbrytarens lucka.
2.Ställ huvudströmbrytaren i läget "I".
Strömindikatorn på manöverpanelen tänds när du slår på huvudströmbrytaren.
Olika displaybilder visas medan systemprogramvaran startas.
Om du använder en inloggningstjänst bör du logga in med inloggningsåtgärden för den aktuella tjänsten.
Obs!
Du kan ändra den skärm som visas när maskinen slås PÅ från [Standarddisplay efter start/återställning] i skärmen Inställningar/Registrering. (Se "Standardskärm efter start/korrigering.")
Om den här maskinen är ansluten till en strömförsörjd Mac-dator med USB-kabel, kan datorn startas automatiskt när maskinen startas. Koppla i så fall bort USB-kabeln från maskinen. Du kan eventuellt åtgärda problemet genom att använda en USB-hubb mellan maskinen och datorn.
Responsen från knappar och tangenter är kanske inte optimal omedelbart efter att du slagit till maskinens huvudströmbrytare.
Om du sätter [Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare] till "På" i [Preferenser] (Inställningar/Registrering), ljuder signalen när du slår PÅ maskinens huvudströmbrytare. (Beroende på situation, startar inte maskinen snabbt och signalen ljuder inte.)
Beroende på under vilka förhållanden maskinen används, kan den eventuellt inte starta snabbt om du sätter [Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare] till "På". För mer information, se "Inställningar för snabbstart."
Om du använder Hantering av avdelnings-ID med Copy Card Reader-F, se "Copy Card Reader-F."
Om du använder Hantering av avdelnings-ID, se "Registrera avdelnings-ID och PIN-kod."
Om du använder SSO-H, se "Inloggningstjänst."

Energispartangent

Om maskinen är overksam under en viss tidsperiod övergår den i automatiskt viloläge för att minska energiförbrukningen.
Tryck på för att avbryta viloläge och återgå till normal drift av maskinen.

Stänga av maskinen

Den här maskinen utför en procedur för att skydda hårddisken när maskinen stängs av.
På så sätt kan maskinen stängas av på ett säkert sätt, även om det finns jobb som bearbetas eller om ett MEAP-program körs medan maskinen stängs av.
1.
Stäng av huvudströmmen.
1.Öppna huvudströmbrytarens lucka.
2.Sätt huvudströmbrytaren i läget .
VIKTIGT!
Stäng inte av huvudströmmen medan du använder I-faxfunktionen. Det går inte att skicka eller ta emot I-faxdokument om strömmen är avstängd.
Om meddelandet <Säkerhetskopierar lagr. data fr fjärranv.gränssnitt...> visas på pekskärmen, slår du inte ifrån huvudströmbrytaren. Det kan medföra att maskinens lagrade data inte säkerhetskopieras.
Maskinen kan behöva lite tid för att stängas av helt. Dra inte ur nätsladden förrän maskinens strömindikator slocknat.
Om du stänger av strömmen under scanning eller utskrift, kan pappersstopp uppstå.
Obs!
Om [Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare] i [Preferenser] (Inställningar/Registrering) och [Energispar/Vilolägeston], som visas efter att du tryckt på på manöverpanelen, båda sätts till "På", kommer en ljudsignal att avges när du stänger AV huvudströmmen för maskinen. (Beroende på situation, startar inte maskinen snabbt och signalen ljuder inte.)

VIKTIGT!
Om strömindikatorn inte tänds på manöverpanelen trots att du har slagit på huvudströmbrytaren, bör du kontrollera att brytaren är satt i avstängt läge.
Om du villa stänga av nätströmmen bör du vänta minst 10 sekunder innan du slår på den igen. När [Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare] har aktiverats och du inte väntar mer än 20 sekunder efter att huvudströmbrytarens indikator har stängts av, utförs dock ingen snabbstart.
Obs!
Maskinen kan ta emot och skriva ut dokument från en dator också i viloläge. Även I-Fax-dokument kan tas emot i viloläge.
Du kan stänga av maskinen från fjärrgränssnittet med hjälp av läget Fjärravstängning. För mer information, se "Shutting Down the Machine from the Remote UI."
Du kan även använda auto-avstängning för att stänga av maskinen. För mer information, se "Tid till automatisk avstängning."
52YS-006