Lagra adresser som hämtats via en LDAP-server

Du kan lagra en adress som har hämtats via en sökning i kataloglistorna i nätverket via LDAP-servrar (Lightweight Directory Access Protocol).
Obs!
Du kan behöva konfigurera LDAP-servrarna i förväg, beroende på nätverksmiljön. För mer information om hur du ställer in LDAP-servrar, se "Registrera en LDAP-server."

1.
Tryck på → [Fax] → [Adressbok].
2.
Tryck på [Regist./redig.].
3.
Tryck på [Registrera ny mottag.].
4.
Välj [Registrera från LDAP-server].
5.
Sök efter önskade mottagare.
Utför steg 4 till 9 för "Ange mottagare med adressboken (LDAP-server)."
6.
Välj mottagaren bland sökresultaten → tryck på [Nästa].
Du kan ange flera mottagare.
Om du vill välja de första 256 mottagarna trycker du på [Alla (max. 256)].
Obs!
Du kan avmarkera en mottagare genom att markera den igen.
7.
Tryck på [OK].
Om du hanterar åtkomstnummer för en adressbok, utför steg 9 för "Lagra faxnummer."
VIKTIGT!
Informationen som kan hämtas via LDAP-servern inbegriper bara namn och faxnummer.
Obs!
Om du vill välja flera mottagare, välj mottagaradresslistan → tryck på [OK]. Om du ställer in [Hantera åtkomstnummer för adressböcker] på 'På', tryck på [Åtkomstnummer].
Om du inte vill ange något åtkomstnummer för mottagaren trycker du på [OK] utan att skriva något nummer.
8.
Tryck på [OK] → [Stäng].
52YS-10J