Ställa in adressboken

Du kan ange en PIN-kod för adressboken eller hantera adressbokens åtkomstnummer.

PIN-kod för adressbok

Du kan ange en PIN-kod för adressboken. Med en PIN-kod kan du begränsa registrering, redigering och radering av mottagare.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Ange mottagare] → [PIN-kod för adressbok] → [Ställ in].
3.
Tryck på [PIN-kod].
4.
Ange önskad PIN-kod med - (siffertangenterna).
5.
Tryck på [Bekräfta].
6.
Ange samma nummer för att bekräfta PIN-koden → tryck på [OK].
Om du inte vill koppla en PIN-kod till minneslådan för mottagning, trycker du på [OK] utan att skriva några siffror.
Även om du anger färre än sju siffror, läggs nollor till i början av numret och ett sjusiffrigt nummer anges. Nollorna i början av numret kan dock uteslutas vid inloggning. Även om du t.ex. anger <2>, <02> eller <002>, ställs PIN-koden in som <0000002>. Du kan dock logga in genom att ange <2>, <02> eller <002>.
Du kan inte registrera ett systemansvarigs-ID eller en system-PIN-kod med bara nollor, exempelvis <0> eller <00>.
7.
Tryck på [OK].

Hantera adressboken med åtkomstnummer

Du kan ange ett åtkomstnummer för en adress i adressboken för att begränsa åtkomsten till den adressen. Användare som inte känner till åtkomstnumret kan då inte läsa och använda dessa specialadresser.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hantera åtkomstnummer för adressböcker] → [Ange mottagare].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Om du inte vill hantera åtkomstnummer trycker du på [Av].
Om Hantera åtkomstnummer för adressböcker har angetts till "På" kan inställningshistoriken inte användas.

Inkludera lösenord vid export av adresslistan

Du kan ange om du vill inkludera lösenord som har registrerats för mottagare när du exporterar adresslistan med hjälp av fjärrgränssnittet.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Inkludera lösenord vid export av adressbok] → [Ange mottagare].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill inkludera lösenord i den exporterade filen.
VIKTIGT!
Om du har angett den här inställningen till 'Av' är det nödvändigt att registrera lösenorden för mottagarna igen i den maskin som adresslistorna importeras till.

Göra fjärradressboken öppen

Du kan ange om du vill öppna fjärradressboken till en extern klient. För information om fjärradressboken, se "Scanna och skicka."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Ange mottagare] → [Öppna fjärradressbok] → [Öppna adressbok].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill hämta fjärradressboken externt.

Obs!
Vid åtkomst av maskinens fjärradressbok från en extern klient och om [Hantera åtkomstnummer för adressböcker] har satts till "Av" i [Ange mottagare] (Inställningar/Registrering) på den externa klienten, kan du inte bläddra bland åtkomstnummerhanterade mottagare.
Du kan ange om du vill exportera följande lösenord:
Lösenordet för sändning med subadress som har angetts i faxmottagare
Det autentiseringslösenord som har angetts för filservermottagare
För mer information om hur du exporterar adresslistan, se "Saving Settings Information to a Computer (Export Individually)."
Ändringarna träder i kraft först när du har startat om maskinen (stängt av och slagit på huvudströmbrytaren). För anvisningar om hur man startar om maskinen (stänger av och sedan slår på huvudströmbrytaren), se "Innan du börjar använda maskinen."
52YS-24R