Adresser som hämtats via server

Du kan lagra en e-postadress som erhållits genom att söka i katalogtjänsterna på nätverket med LDAP-servrar (Lightweight Directory Access Protocol).
Du kan också registrera e-postadresser som du får som I-faxadresser.
Obs!
Du kan behöva konfigurera LDAP-servrarna i förväg, beroende på nätverksmiljön. För mer information, se "Registrera en LDAP-server."

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Ange mottagare] → [Registrera mottagare] → [Registrera ny mottag.].
3.
Tryck på [LDAP-server].
Om skärmen Ange nätverkslösenord visas, skriv ditt användarnamn och lösenord → tryck på [OK]. När du trycker på [OK] visas det angivna lösenordet med asterisker (********) i skärmen Ange nätverkslösenord.
Skärmen Ange nätverkslösenord visas om inställningarna för [Lagra LDAP-server] är följande:
<Visa autentiseringsdisplay vid sökning> har ställts in på ”På”.
Användarnamnet, lösenordet eller domännamnet är fel.
VIKTIGT!
Du kan inte söka efter en mottagare via en LDAP-server om tidsinställningen på servern skiljer mer än fem minuter från tidsinställningen på maskinen. Om du inte kan skicka trots att användarnamnet och lösenordet är korrekta, bör du kontrollera tidsinställningarna på servern och maskinen.
Det visas inte fler sökresultat än vad som angetts som maxgräns i <Max adr. att söka efter> i [Lagra LDAP-server] i [Ange mottagare] (Inställningar/registrering). Om önskad mottagare inte visas kan du antingen öka <Max adr. att söka efter> eller ändra sökvillkoren. (Se "Registrera en LDAP-server.")
4.
Sök efter mottagare.
Obs!
Om en ny sökning efter mottagare utförs när ett sökresultat redan visas på skärmens lista med mottagare, rensas det sökresultat som visas.
Om sökresultatet för de angivna villkoren visas, rensas sökresultatet och sökning enligt alla villkor bearbetas när du trycker på [Alla].
Om du sätter [Sök aut. vid användning av LDAP-server] till "Av", händer inget på skärmen för mottagarlista förrän du utför en sökning.
Om sökresultatet från [Sök med villkor] visas på skärmen med söklistan kan du inte trycka på [Sök på namn] för att begränsa sökningen efter namn.
Om en mottagare har registrerats med e-postadress och faxnummer, kan du söka efter e-postadressen genom att ange faxnumret som sökvillkor, och tvärtom.
Om du vill begränsa sökningen för mottagare genom att ange tecken i namnet på tangentbordet:
Om du vill söka efter mottagare genom att ange sökvillkor:
Om du vill begränsa sökningen för mottagare genom att ange tecken i namnet på tangentbordet:
Tryck på [Sök på namn].
Ange söktexten på tangentbordsskärmen → tryck på [OK].
Ange tecken från det första tecknet i namnet. Du kan inte söka om du ange ett annat tecken än det första tecknet i namnet.
Om du vill söka efter mottagare genom att ange sökvillkor:
Tryck på [Sök med villkor].
Tryck på listrutan för sökkategorin → välj önskad sökkategori.
Du kan välja mellan följande sökkategorier:
[Namn]:
Sök efter namn.
[E-post]:
Sök efter e-postadress.
[Fax]:
Sök efter faxnummer.
[Organisation]:
Sök efter organisationsnamn.
[Org.enhet]:
Sök efter organisationsenhet (exempelvis en avdelning på ett företag).
Om det fullständiga namnet på katalogen exempelvis är cn(common name, namn)=anv1, ou(organization unit, organisationsenhet)=säljavd, o(organization, organisation)=canon, c(country, land)=jp, skriver du organisation/organisationsenhet på följande sätt:
Organisation=canon
organization unit=salesdept
Obs!
Organisationen/organisationsenheten kan bara användas som sökkategori om informationen har registrerats på LDAP-servern.
Det är möjligt att det inte går att göra någon detaljerad sökning efter organisation/organisationsenhet, beroende på om attributtyperna har registrerats på LDAP-servern och på typen av serverprogram.
Du kan även ange egna sökattribut. (Se "Registrera/ändra attribut för LDAP-sökning.")
Tryck på listrutan för sökvillkor → välj önskat sökvillkor.
Tillgängliga villkor är:
[Innehåller]:
Resultatet måste innehålla det namn, den e-postadress, det faxnummer, den organisation eller den organisationsenhet som angetts.
[Innehåller inte]:
Resultatet får inte innehålla det namn, den e-postadress, det faxnummer, den organisation eller den organisationsenhet som angetts.
[Lika med]:
Resultatet måste vara exakt identiskt med det namn, den e-postadress, det faxnummer, den organisation eller den organisationsenhet som angetts.
[Inte lika med]:
Resultatet måste skilja sig från det namn, den e-postadress, det faxnummer, den organisation eller den organisationsenhet som angetts.
[Börjar med]:
Resultatet måste börja med samma bokstäver som det namn, den e-postadress, det faxnummer, den organisation eller den organisationsenhet som har angetts.
[Slutar med]:
Resultatet måste sluta med samma bokstäver som det namn, den e-postadress, det faxnummer, den organisation eller den organisationsenhet som har angetts.
Tryck på [Ställ in].
Ange texten att söka efter → tryck på [OK].
Om du vill redigera de lagrade sökvillkoren, tryck på [Ställ in] → ange de nya sökvillkoren.
Om du vill fortsätta att lägga till sökvillkor, tryck på [Lägg till sökvillkor] → [eller] eller [och] → upprepa stegen.
[eller]:
Maskinen söker efter och visar resultat som stämmer överens med något av de angivna sökvillkoren.
[och]:
Maskinen söker efter och visar resultat som stämmer överens med alla angivna sökvillkor.
Om du vill ta bort sökvillkoren, trycker du på [Radera]. Om du vill ange nya sökvillkor, tryck på [Radera] → upprepa stegen för att ange sökvillkor.
Obs!
Du kan ange upp till fyra olika sökvillkor åt gången.
Om du anger tre eller fler villkor kan du inte använda både [eller] och [och] tillsammans.
Tryck på [Starta sökning].
Tryck på [Avbryt] om du vill avbryta sökningen medan den pågår. Om det påträffas sökresultat innan du har tryckt på [Avbryt], visas dessa resultat.
Obs!
Om du trycker på [Starta sökning] utan att ange några sökvillkor, visas alla adresser som lagras på LDAP-servern.
5.
Markera den mottagare som du vill lagra i adressboken → tryck på [Nästa].
Du kan ange flera mottagare.
Om du vill välja de första 256 mottagarna trycker du på [Alla (max. 256)]. (Om en mottagare har valts ändras tangenten till [Rensa val].)
Du kan registrera den valda e-postadressen som en I-faxadress genom att trycka på [Registrera E-post som I-fax]. För att kunna registrera e-postadresser som I-Fax-adresser måste du registrera en e-postadress i taget.
Om Sats för fjärrfax är aktiverad kan du begränsa vilka typer av mottagare som ska visas i resultatlistan genom att trycka på listrutan och välja önskad typ av mottagare.
Obs!
Du kan avmarkera en mottagare genom att markera den igen.
6.
Registrera valda mottagare.
Om du bara valt en enda mottagare:
Om du väljer flera mottagare:
Om du bara valt en enda mottagare:
Kontrollera mottagaren → tryck på [OK].
Redigera innehållet för mottagaren efter behov.
Om adresslistan är lagrad med ett åtkomstnummer och [Hantera åtkomstnummer för adressböcker] i [Ange mottagare] (Inställningar/registrering) har angetts till 'På', trycker du på [Nästa].
Tryck på [Åtkomstnummer].
Tryck på [Åtkomstnummer] → ange åtkomstnumret med - (siffertangenterna).
Tryck på [Bekräfta] → ange åtkomstnumret igen → tryck på [OK] → [OK].
Om du inte vill ange något åtkomstnummer för mottagaren trycker du på [OK] utan att skriva något nummer.
Om du väljer flera mottagare:
Välj i vilken adresslista du vill lagra adresserna → tryck på [OK].
Om adresslistan är lagrad med ett åtkomstnummer och [Åtkomstnummer] i [Hantera åtkomstnummer för adressböcker] (Inställningar/registrering) har angetts till 'På', trycker du på [Nästa].
Tryck på [Åtkomstnummer] → ange åtkomstnumret med - (siffertangenterna).
Tryck på [Bekräfta] → ange åtkomstnumret igen → tryck på [OK] → [OK].
Om du inte vill ange något åtkomstnummer för mottagaren trycker du på [OK] utan att skriva något nummer.
Om du vill registrera ett faxnummer eller en I-faxadress som ny mottagare ska du läsa meddelandet som visas → trycka på [OK].
Obs!
Du kan välja högst 256 mottagare åt gången.
7.
Tryck på [Stäng].

Obs!
För mer information om LDAP-servrar, se "LDAP-serverinställningar."
Den information som går att inhämta via en LDAP-server varierar, beroende på vilka tillval som är aktiverade eller installerade, på följande sätt:
Om Sats för fjärrfax inte har aktiverats: namn och e-postadresser
Om Sats för fjärrfax har aktiverats: namn, e-postadresser och faxnummer
52YS-0FS