Sändningsinställningar för fjärrfax

Du kan ange inställningar för att använda maskinen som klientmaskin för fjärrfax.
Det här läget kan ställas in när fjärrfaxfunktionen är tillgänglig för användning. Information om tillvalsprodukter som krävs för att använda fjärrfaxfunktionen finns i "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."

Serveradress för fjärrfax

Du kan ange IP-adress eller värdnamn för maskinen som stöder fjärrfaxfunktionen (fjärrfaxserver) på serversidan.
Du kan registrera IPv4-adressen (Internet Protocol Version 4) och IPv6-adressen (Internet Protocol Version 6).

Tidsgräns för sändning

Om fjärrfaxservern inte svarar på den tid du angett för sändningsgräns, avbryts fjärrfaxjobbet.

Antal sändningsrader

Du kan ange det antal linjer som kan väljas vid sändning av fjärrfax. Ange antalet linjer till samma antal telefonlinjer anslutna till fjärrfaxserver.

Prioriterad sändning

Vid sändning används den linje som har angetts i [Prioriterad S.] om den inte är upptagen. När den prioriterade linjen inte väljs, väljs linjen automatiskt.
VIKTIGT!
Om hantering av avdelnings-ID används på fjärrfaxservern, kan du skicka genom att logga in på fjärrfaxklienten med ett avdelnings-ID och en PIN-kod som registrerats på fjärrfaxservern.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [Faxinställningar].
3.
Tryck på [S.-inställningar för fjärrfax].
Så här anger du serveradress för fjärrfax:
Så här anger du inställningar för tidsgräns vid sändning:
Så här väljer du antal linjer som kan användas för sändning:
Så här väljer du linje:
Så här anger du serveradress för fjärrfax:
Tryck på [Serveradress för fjärrfax].
Ange värdnamnet eller IP-adressen → tryck på [OK].
Ett värdnamn är ett namn som tilldelats en värddator som tillhandahåller tjänster i nätverket. Ange fjärrfaxserverns namn.
Så här anger du inställningar för tidsgräns vid sändning:
Tryck på [Tidsgräns för S.].
Ange tiden genom att trycka på [-] eller [+] → tryck på [OK].
Så här väljer du antal linjer som kan användas för sändning:
Tryck på [Antal sändningsrader].
Välj telefonlinjen genom att trycka på [-] eller [+] → tryck på [OK].
Så här väljer du linje:
Tryck på [Välj prioriterad linje].
Välj [Auto] eller den linje som ska användas → tryck på [OK].
52YS-0E5