Grundläggande funktioner för scanning av original

I det här avsnittet beskrivs de grundläggande funktionerna för scanning av original.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
Ange mottagare från adressboken
Ange mottagare med snabbvalsknappar
Ange mottagare manuellt
Ange mottagare i en LDAP-server
Ange din egen e-postadress
Ange personliga mappar
Ange mottagare från adressboken på en mobil enhet
Ange adresser i Cc/Bcc
För att ange flera mottagare, tryck på <Ange mottagare> och ange ytterligare en mottagare.
För att ta bort en mottagare, välj den mottagare som du vill ta bort och tryck på <Radera mott.>.
Du kan markera en mottagare och trycka på <Det aljer> för att kontrollera den detaljerade informationen för mottagaren.
Du kan endast ändra mottagare från <Det aljer> angivna med hjälp av Ny adress och mottagare som hämtats via en LDAP-server.
Om servermaskinen utför inställningar för systemhanterarens information, sker autentiseringen mellan servermaskinen och klientmaskinen medan klientmaskinen erhåller fjärradressboken/snabbvalsknapparna. Autentisering utförs genom matchning av systemansvarigs-ID och systemansvarigs PIN-kod som angetts av servermaskinen och klientmaskinen. Ändra systemansvarig-ID och PIN-kod
Fjärradressbokens/snabbvalstangenters tillgänglighet beror på status för servermaskinens och klientmaskinens informationsinställningar för systemansvarig, så som visas nedan.
När servermaskinen utför informationsinställningar för systemansvarig
När klientmaskinen utför informationsinställningar för systemansvarig
Systemansvarig-ID och System-PIN-kod för servermaskin och klientmaskin överensstämmer
Kan använda fjärradressboken/snabbvalsknapp.
Utför
Utför
Matchningar
Ja
Matchar inte
Nej
Utför inte
-
Nej
Utför inte
Utför
-
Ja
Utför inte
-
Ja
4
Ange lämpliga scanningsinställningar.
Välja filformat
Välja upplösning
Ange scanningsformat för original
Val av scanning i färg/svartvitt
Scanna båda sidor av original
Ange originalets riktning
5
Tryck på  (Start).
Original scannas och sändning/sparande startar.
Om du vill avbryta scanningen, tryck på <Avbryt> eller  (Stopp)  <Ja>.
När <Tryck på [Start] för att scanna nästa original.> visas
Beroende på kommunikationsinställningarna kan du ange ett användarnamn och lösenord. Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Om du vill kontrollera det totala antalet mottagare som har angetts
Det totala antalet mottagare som har angetts visas högst upp till höger på skärmen. Det gör det möjligt för dig att bekräfta att antalet mottagare är korrekt före sändning.
Omedelbart avbryta ett jobb som skickas
Om du trycker på  (Stopp) på kontrollpanelen när ett jobb skickas, visas meddelandet <Vill du avbryta följande sändjobb?>. Tryck på <Ja> för att avbryta sändningen.
Du kan välja <Senast mottagna jobb> eller <Jobb som skickas> för att välja vilket jobb som ska avbrytas. <Jobb att avbryta när stopp väljs>
Tryck på  (Stopp) om det finns flera sändjobb på skärmen när du ska välja vilket jobb som ska avbrytas. Om sändjobbet du vill avbryta inte visas trycker du på <Kontrollera andra jobb> för att visa <Sändjobb>. Välj det jobb som ska avbrytas och tryck på <Avbryt>.
För att kontrollera status för skickade/sparade dokument
På skärmen <Statusmonitor> kan du kontrollera status för skickade/sparade dokument. I den här skärmen kan du skicka/spara dokument igen eller avbryta skickande/sparande efter kontroll av status. Kontrollera status och logg för scannade dokument
När <Visa meddelande när ett jobb accepteras> är inställt på <På>, kan skärmen <Statusmonitor> visas från följande skärm som visas när ett sändjobb har tagits emot. <Visa meddelande när ett jobb accepteras>
För att skriva ut rapporten för resultatet av sändning/spara
På skärmbilden med grundläggande funktioner för scanning, tryck på <Alternativ>  <S.-rapport> för att ange att rapporten för sändning/sparande ska skrivas ut automatiskt.
Om du vill ställa in det här för varje jobb med <Alternativ>, måste du välja <Endast för fel> eller <Av> i <S.-rapport> och sedan ställa in <Tillåt utskrift från tillval> på <På>.
Filnamn
När en fil har skickats/sparats, anges dess filnamn automatiskt efter följande format. Du kan ändra inställningen så att ett annat namn kan väljas. Ange ett filnamn
När du skickar med e-post
Formatet "Jobbnummer (fyra siffror)_sidnummer (tre siffror).filnamnstillägg", t.ex. "1042_001.jpg"
När du sparar på en filserver
Formatet "År, månad, dag, timme, minut och sekund då filen sparas (14 siffror).filnamnstillägg", t.ex. "20151030133541.jpg"
E-postämne
Ämnet som anges i <Standardämne> anges automatiskt i (<Standardämne>). Om du anger ett annat ämne, ändrar du inställningen, eller ange varje gång du skickar ett e-postmeddelande (Göra e-postinställningar).
Om flera ark matas
Scanningen stoppas och ett meddelande visas på skärmbilden. Följ instruktionerna för att rensa pappersstoppet.
När du har rensat stoppet, visas skärmen för att återuppta jobbet. Om maskinen felaktig detekterar matning av flera ark samtidigt, tryck på <Detektera ej flerarksmatning> för att återuppta scanning.
För att ställa in maskinen i förväg för att inte meddela dig om matning av flera ark samtidigt, utför en av följande åtgärder.
Varje gång du skickar/sparar ett dokument trycker du på <Alternativ> på skärmen för grundläggande scanningsfunktioner  välj <Detektera dok.-/flerarksmatare> för att inaktivera inställningen.
Ställ in <Ange detektering av flerarksmatning som standard> till <Av>. <Ange detektering av flerarksmatning som standard>
TIPS
Bestämma över- och underdel för originalet
Du kan ange riktningen för dokumentet innan du scannar så att dess övre och undre del placeras på rätt sätt när filer som skickats/sparas visas på datorn.
Tryck på <Originalets innehållsriktning> på skärmbilden med grundläggande funktioner <Övre kant mot bortre kant> <OK>.
Ange flera mottagare inklusive fax
Genom att sätta <Aktivera fax i scanningsoch sändfunktion> till <På> kan du ange faxmottagare på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner (<Visa faxfunktion>). Den här inställningen är användbar för ange flera mottagare inklusive fax, t.ex. när du sparar en kopia av skickade fax i en filserver.
Kontrollera scannade bilder före sändning/sparande
Du kan kontrollera scannade bilder på förhandsgranskningsskärmbilden innan du skickar/sparar. Kontrollera scannade original innan de skickas/sparas (Förhandsgranskning)
Registrera vanliga inställningar
Du kan kombinera ofta använda mottagare och scanningsinställningar och lagra dem i en knapp, för att kunna använda kombinationen senare. Genom att trycka på den registrerade knappen när du scannar original, kan du snabbt ange önskade inställningar. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
8C33-08K