Registrera mottagare i adressboken

Du kan registrera en mottagares faxnummer eller e-postadress som kan användas för att skicka scannade original i adressboken. Du kan också registrera en I-faxmottagare, en filservermålmapp (IP-adress och sökväg) och lagringsplats (Avancerat utrymme) för en Canon flerfunktionsskrivare* i adressboken som mottagare.
* Endast tillgängligt för imageRUNNER ADVANCE-serien
För att registrerar en mottagare för eget bruk, måste du logga in med personlig autentiseringshantering. Hantera användare
Registrering/redigering/borttagning av mottagare kan också ske på följande skärmar:
<Adressbok> på skärmbilden med grundläggande faxfunktioner Grundläggande funktioner för att skicka fax
<Adressbok> på skärmbilden med grundläggande funktioner för scanna Grundläggande funktioner för scanning av original
1
Tryck på <Inst. mott./vidarebef.>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Registrera mottagare>.
3
Tryck på <Registrera ny mottagare>.
4
Välj de funktioner du vill registrera.
Välj funktioner för mottagaren från <Fax>, <E-post>, <I-fax> eller <Fil>.
5
Tryck på <Namn>  ange mottagarens namn och tryck på <OK>.
6
Välj adresslista från <Personlig adresslista>, Användargruppadresslistor, <Adresslista 1> till <Adresslista 10> och <Adresslista för admin.>.
(Objekt som visas på skärmen kan variera beroende på modell och alternativ.)
Om du vill registrera mottagaren för eget bruk, välj <Personlig adresslista>.
Om du vill registrera mottagare som bara en administratör kan redigera, välj <Adresslista för admin.>.
Om du vill dela mottagaren med en registrerad användargrupp, välj en registrerad användagruppadresslista.
<Adresslista 1> till <Adresslista 10> kan ses som 10 separata adressböcker. Klassificering av en adresslista efter avdelning eller affärspartner gör det lättare att hitta dem när du anger en mottagare. Det är också lättare att hantera en adresslista om du ändrar namnet till avdelningsnamn eller affärspartnernamn (<Ändra namn på adresslista>).
Du kan även hantera användargruppadresslistor genom att endast tillåta att administratörer registrerar/redigerar mottagare från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). <Använd användargruppadresslista>
7
Konfigurera inställningarna beroende på dem funktion du valde i steg 4.
Fax
E-post
I-fax
Filserver/Avancerat utrymme
8
Tryck på <OK>  <Stäng>.
Om mottagare hanteras av åtkomstnummer, anger du åtkomstnumret (Begränsa åtkomst till mottagare som har registrerats i adressboken) efter att ha tryckt på <Nästa> i steg 8.
Om du försöker skicka till en filserver/Avancerat utrymme där <Bekräfta före sändning> är inställt på <På>, visas en skärm där du uppmanas ange användarnamn och lösenord. I så fall anger du det tidigare inställda lösenordet. Om du vill registrera en filserver/Avancerat utrymme i en gruppadress, ställ in <Bekräfta före sändning> på <Av>. Du kan inte skicka till en gruppadress som innehåller en filserver/Avancerat utrymme där <Bekräfta före sändning> är inställt på <På>.
Flera mottagare som har registrerats i adressboken kan kombineras till en grupp. För mer information, se Registrera flera mottagare som en grupp.
Om du vill ändra eller ta bort information för mottagare registrerade i adressboken, se Redigera registrerade mottagare i adressboken.
UPN kan bara användas om du skickar dokumentet till en dator som tillhör en domän som drivs med Active Directory.
TIPS
Om LDAP-servern redan har registrerats i maskinen (Registrera en LDAP-server), kan du söka efter mottagare och registrera dem i adressboken. Tryck på <Inst. mott./vidarebef.>  <Registrera mottagare>  <Registrera ny mottagare>  <Registrera från LDAP-server> och sök efter mottagare med <Sök med villkor> eller <Sök på namn>.
Om användarnamn och lösenord är korrekta men sökresultatet är tomt, måste du kontrollera tidsinställningarna både på LDAP-servern och på maskinen. Om tidsinställningen skiljer sig åt mellan LDAP-servern och maskinen med fem minuter eller mer kan en sökning inte utföras.
Om flera mottagare visas som sökresultat kan du registrera upp till 256 av dem på en gång.
Informationen som kan hämtas via LDAP-servern inbegriper bara namn och faxnummer/adresser. Registrera annan nödvändig information från <Detaljer/redigera>.
Du kan inte söka efter mottagare på en LDAP-server samtidigt från både kontrollpanelen och Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
När du söker efter mottagare på en LDAP-server från maskinens kontrollpanel kan du ange fyra sökvillkor. När du å andra sidan söker efter mottagare på en LDAP-server från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet), kan du bara ange ett sökvillkor.
Du måste kanske ange användarnamn och lösenord. Ange användarnamn och lösenord för den maskin som registrerats på LDAP-servern. Om verifieringsinformation inte används söker du med fälten för användarnamn och lösenord i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) som lämnats tomma.
Specificera/registrera destinationer från sändhistoriken
Du kan specificera och registrera destinationer i adressboken från sändhistoriken på skärmen <Statusmonitor>. Du slipper ange adressen och vid manuell inmatning av misstag skicka till fel adress.
När du anger en mottagare: <Statusmonitor> <Skicka> <Jobblogg> välj mottagaren att skicka till <Ange som sänd. mott.> <OK>
När du registrerar en destination: <Statusmonitor> <Skicka> <Jobblogg>  välj vilken mottagare som ska registreras <Registrera mottagare>  registrera mottagaren på registreringsskärmen för varje mottagartyp.
8C33-05C