Ovládací panel

Tato část popisuje názvy a použití tlačítek na ovládacím panelu.

Displej dotekového panelu

Kromě obrazovek nastavení pro jednotlivé funkce se na tomto displeji zobrazuje také chybový stav. Použití displeje dotekového panelu

Displej s kontrolkami

Na tomto displeji jsou zleva doprava následující tři kontrolky.
:
Indikátor Zpracování/data
Bliká během probíhající operace, např. při odesílání nebo tisku. Rozsvítí se zeleným světlem, když nějaké dokumenty čekají na zpracování.
:
Indikátor Chyba
Bliká nebo svítí, pokud se vyskytne chyba, např. dojde-li k zachycení papíru.
DŮLEŽITÉ:
Jestliže bliká indikátor Chyba, postupujte podle pokynů zobrazených na displeji dotekového panelu.
Odstraňování zachyceného papíru
Odstraňování zachycených svorek (imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ)
Jestliže Chyba indikátor svítí stálým červeným světlem, kontaktujte místního autorizovaného zástupce Canon.
:
Indikátor Hlavní napájení
Svítí, když je stroj zapnutý. Zapnutí stroje
Nastavení úhlu displeje dotekového panelu
7WAS-00H