Nastavení/Uložení

Provedením nastavení popsaných v této kapitole si můžete stroj nastavit podle svého prostředí a potřeb. Konfiguraci nastavení začněte stisknutím tlačítka  (Nastavení/Uložení).
Tato část popisuje, co může která položka v nabídce Nastavení/Uložení konfigurovat. Dostupné položky se liší podle přístupových práv uživatele při přihlášení a používaných zařízení.
Nastavení zvuku (Nastavit hlasitost) se objeví, když stisknete <Nastavení hlasitosti> nebo klávesu Nastavit hlasitost (u modelů s kolmým ovládacím panelem).
Některá nastavení se nemusejí zobrazit, což závisí na konfiguraci volitelných zařízení nainstalovaných na stroji.
Některé změny se nemusí ihned projevit, což závisí na nastavení. V takovém případě je nezbytné provést jeden z následujících kroků.
Stiskněte <Ano> na obrazovce, na které potvrzujete, zda chcete provést změny.
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení) <Použít změny nast.>.
Restartujte stroj.
Položky, které může nastavit správce, se liší od položek dostupných běžným uživatelům. Položky, které lze nastavit, se také liší podle omezení funkcí zavedených uživateli s oprávněními správce.

Seznamy nastavení

Položky a hodnoty nastavení jsou uvedeny pod Popisem nastavení. Výchozí nastavení výrobce jsou napsána tučným červeným písmem.
„DeviceAdmin“ a „NetworkAdmin“
Položky „DeviceAdmin“ a „NetworkAdmin“ jsou zapsané pro každou položku v tabulce Nastavení/Uložení. Je-li na zařízení zadána role administrátora, uživatelé s přístupovými právy Administrator mohou měnit veškerá nastavení, zatímco běžní uživatelé mají omezený přístup a mohou měnit pouze některá nastavení. Uživatelé s přístupovými právy DeviceAdmin nebo NetworkAdmin mohou měnit určitá nastavení, i když jsou tato nastavení omezená. Pro tato nastavení výrazy „Ano“ nebo „Ne“ značí, zda mohou, nebo nemohou být měněna s přístupovými právy DeviceAdmin a NetworkAdmin.
„Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)“ a „Dostupné doručení informací o zařízení“
Položky „Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)“ a „Dostupné doručení informací o zařízení“ jsou zapsané pro každou položku v tabulce Nastavení/Uložení. Výrazy „Ano“ nebo „Ne“ značí, zda tato nastavení mohou/nemohou být nastavena pomocí Remote UI (Vzdálené UR) nebo zda jsou/nejsou k dispozici pro distribuci informací o zařízení.
Funkce Importovat vše
Položka „Funkce Importovat vše“ je zapsána v tabulce Nastavení/Uložení. Podle toho, zda lze položku nastavení dávkově importovat, se zapíše „A“, „B“, „C“ nebo „Ne“.
Význam A, B a C
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Tato část indikuje, které položky Nastavení/Uložení odpovídají položkám funkce exportu dávky u Remote UI (Vzdálené UR). „-“ je indikováno pro položky, které nejsou importovány/exportovány. Import/export všech nastavení
Položky dostupné pro export dávky z Remote UI (Vzdálené UR)

<Osobní nastavení> a <Nastavení zařízení>

Když je aktivováno Ověření uživatele (Správa uživatelů), po přihlášení s právy administrátora stisknutím  (Nastavení/Uložení) se zobrazí <Osobní nastavení> a <Nastavení zařízení>. Jestliže vyberte <Osobní nastavení> a změníte položky, které lze nastavit osobně pro uživatele, nastavení se uloží pro uživatele, který je přihlášený do systému stroje, jako osobní nastavení (Seznam položek, které je možno personalizovat). Pokud vyberete <Nastavení zařízení>, nastavení se uloží jako nastavení stroje. Pokud se přihlásíte jako uživatel bez práv administrátora, například výběrem <Osobní nastavení>, pokud změníte nastavení, které lze měnit na úrovni jednotlivých uživatelů, nastavení se uloží jako osobní nastavení a nikoli jako nastavení stroje.
7WAS-0HK