<Zarządzanie Użytkownikiem>

Określ ustawienia dla zarządzania użytkownikami urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Zarządzanie Uwierzytelnianiem>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>
Określ ustawienia dla zarządzania użytkownikami urządzenia za pomocą aplikacji uwierzytelniającej.

<Ustawienia Administratora Systemu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>
Ustaw informacje o administratorze systemu dla urządzenia. Zmiana ID i PINu administratora systemu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Administratora Systemu>
<ID Administr. systemu>: 7654321 (maksymalnie siedem cyfr)
<PIN menadżera systemu>: 7654321 (maksymalnie siedem cyfr)
<Menedżer systemu>
<Adres E-Mail>
<Dane do Kontaktu>
<Komentarz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Department ID Management Settings

<Zarządzanie NI Wydziału>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>
Wybierz, czy zarządzać użytkownikami w grupach poprzez przypisanie użytkowników do NI wydziałów. Konfiguracja ustawień Zarządzania NI wydziału
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zarządzanie NI Wydziału>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Department ID Management Settings
<Zapisz PIN>
<Zapisz>, <Edytuj>, <Usuń>, <Limit Funkcji>*1
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Department ID Management Settings
Jeśli wybrano przycisk <Zapisz>/<Edytuj>:
<ID Wydziału>, <PIN>, <Włącz/Wyłącz limity i Ustaw limity stron>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Department ID Management Settings
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz/Wyłącz limity i Ustaw limity stron>:
<Suma Limitu Wydruków>: <Włącz>, <Wyłącz>
Limit stron (0 do 999999)
<Limit sumy kolor. wydruków>: <Włącz>, <Wyłącz>
Limit stron (0 do 999999)
<Limit sumy czar.-białych wydr.>: <Włącz>, <Wyłącz>
Limit stron (0 do 999999)
<Limit Kolorowych Kopii>: <Włącz>, <Wyłącz>
Limit stron (0 do 999999)
<Czarno-biały limit kopii>: <Włącz>, <Wyłącz>
Limit stron (0 do 999999)
<Limit Kolorowych Skanów>: <Włącz>, <Wyłącz>
Limit stron (0 do 999999)
<Czarno-biały limit skanów>: <Włącz>, <Wyłącz>
Limit stron (0 do 999999)
<Limit Kolorowych Wydruków>: <Włącz>, <Wyłącz>
Limit stron (0 do 999999)
<Czar.-Bia. limit wydruków>: <Włącz>, <Wyłącz>
Limit stron (0 do 999999)
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Department ID Management Settings
<Sumy Stron>
<Wykasuj>, <Drukuj listę>, <Wyzeruj wszystko>, <Zarządz. Zlicz. Duże 2>
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
-
<Zezwól na zad. drukarki spod nieznanego ID>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Department ID Management Settings
<Zezwól na zadania zdal. skano. spod niezna. ID>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Department ID Management Settings
<Zezwól na zadania kopio./wydr. czar.-bia.>*1
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Department ID Management Settings
<Włącz czarno-białe zadania drukarki>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Department ID Management Settings
*1 Wskazuje elementy, które pojawiają się wyłącznie, gdy jako usługę logowania wybrano uwierzytelnianie za pomocą ID Wydziału.
7WF7-0LY