Panel sterowania

W tym rozdziale opisano nazwy i sposób eksploatacji klawiszy na panelu sterowania.

Ekran dotykowy

Poza menu ustawień dla każdej funkcji, na ekranie wyświetlany jest również status błędów. Korzystanie z ekranu dotykowego

Obszar kontrolek

Obszar obejmuje następujące trzy kontrolki w kierunku od lewej do prawej strony.
:
Wskaźnik Przetwarzanie/dane
Miga, gdy wykonywane są operacje, takie jak wysyłanie lub drukowanie. Świeci się na zielono, gdy istnieją dokumenty oczekujące na przetworzenie.
:
Wskaźnik Błąd
Miga lub świeci się w przypadku wystąpienia błędu, takiego jak np. zacięcie papieru.
Jeżeli wskaźnik Błąd miga, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym.
Usuwanie zaciętego papieru
Usuwanie zablokowanych zszywek (opcjonalne)
Natomiast jeżeli wskaźnik Błąd świeci ciągłym czerwonym światłem, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
:
Wskaźnik Główne zasilanie
Świecąca się kontrolka wskazuje, że urządzenie jest włączone. Włączanie urządzenia
Regulacja kąta ekranu dotykowego
7W6K-00F