Usuwanie zaciętego papieru

Jeśli wystąpi zacięcie papieru, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat, lokalizacja zacięcia papieru i procedura usunięcia go. Jeśli wyświetlane na ekranie informacje nie będą wystarczające do usunięcia zaciętego papieru, należy zapoznać się z Lokalizacje zacięcia papieru, aby usunąć zacięcie papieru. Aby uzyskać informacje na temat środków ostrożności, jakie należy podjąć podczas usuwania zacięć papieru, patrz „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” w Przewodnik po często zadawanych pytaniach.
Kiedy wszystkie zacięcia papieru zostaną usunięte, należy natychmiast wyjąć ręce z urządzenia i wyposażenia opcjonalnego, aby nie dopuścić do kontaktu odzieży i rąk z rolkami.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podczas usuwania zacięć papieru
Nie należy wyłączać zasilania podczas usuwania zaciętego papieru. W przypadku wyłączenia zasilania drukowane dane zostaną skasowane.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas odbierania faksu.
Należy upewnić się, że wszystkie elementy podartego papieru zostały usunięte.
Nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania papieru zablokowanego w urządzeniu. Może to prowadzić do uszkodzenia części urządzenia.
Jeżeli nie możesz usunąć papieru, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Kopie i wydruki mogą być wyprowadzane na wyposażenie opcjonalne podczas usuwania zacięć papieru. Zachować ostrożność podczas obsługi zainstalowanego wyposażenia opcjonalnego.

Jeśli zacięcia papieru występują często

Lokalizacje zacięcia papieru

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji zacięć papieru i metody ich usuwania, należy zapoznać się z następującym rysunkiem i odnośnikami.
Wewnątrz jednostki głównej Papier blokuje się w zespole głównym
Papier może tak naprawdę nie być zacięty w sprawdzanej lokalizacji. Nawet w takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby sprawdzić wszystkie lokalizacje.
Ekran informujący o wystąpieniu zacięcia papieru jest wyświetlany wielokrotnie aż do usunięcia zacięcia papieru.
Jeśli na ekranie informującym o wystąpieniu zacięcia papieru zostanie naciśnięty przycisk <Zamknij>, natychmiastowe usunięcie zaciętego papieru może nie być konieczne do dalszego wykonywania operacji i wprowadzania ustawień.
Nie należy wyjmować papieru z lokalizacji innej niż lokalizacja zacięcia papieru wyświetlona na ekranie. Może to spowodować zacięcia papieru w innych lokalizacjach lub brakujące strony w dokumentach wyjściowych.
7W6K-021