Dołączanie numerów i symboli do kopii

Podczas kopiowania można dołączać numery stron, numery zarządzania albo datę itp. Można również dołączać pieczęcie z napisem o treści „Poufne” itp. Funkcja ta ułatwia zarządzanie, np. w sytuacjach rozprowadzania wielu kopii dokumentów.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij po kolei opcje <Numerowanie Stron>, <Numerowanie zestawu kopii>, <Znak Wodny> lub <Druk Daty>.
5
Wybierz format drukowania.
Jeżeli w punkcie 4 skonfigurowana została opcja <Numerowanie zestawu kopii>, <Znak Wodny> lub <Druk Daty>, nie będzie można wybrać żadnego ustawienia. Przejdź do kroku 6.
6
Wybierz pozycję drukowania.
Precyzyjnie wyreguluj pozycję numerów stron
Opcja <Ustaw Szczegóły> pozwala wyregulować pozycję drukowania i zmienić ją w przypadku drukowania dwustronnego.
Wprowadź wartość dodatnią (+) dla zmiennej X, aby przesunąć pozycję drukowania w lewo albo ujemną (-) dla zmiennej Y, aby przesunąć pozycję drukowania w górę.
Naciśnij na <Ustaw Szczegóły>, określ poszczególne ustawienia i naciśnij na <OK>.
7
Wybierz orientację umieszczonego oryginału.
Zgodnie z poniższymi ilustracjami, jeżeli oryginał jest umieszczony w orientacji pionowej i skierowany w stronę użytkownika, wybierz ustawienie <Obraz pionowy>; a jeżeli jest umieszczony w orientacji poziomej, wybierz ustawienie <Obraz boczny>.
<Obraz pionowy>
<Obraz boczny>
8
Wskaż zawartość do wydruku.
9
Naciśnij <OK> <Zamknij>.
10
Naciśnij  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Numery i symbole nie są drukowane na okładkach (Wstawiania przedniej i tylnej okładki) ani na wstawionych arkuszach (Wstawianie arkuszy i stron rozdziałów (Funkcja Wstaw arkusze)).
Numery zestawu kopii są drukowane na wszystkich kopiowanych stronach.
Numery zestawu kopii mogą być drukowane wraz z datą albo tekstem. <Ustawienia opcji numerowania zestawu kopii>
Tekst zdefiniowany dla <Numerowanie Stron> i <Znak Wodny> można też wybrać z tekstu zarejestrowanego w <Zapisz znaki używ. do numerow. str./Znak wodny>.
Jeżeli dla druku w tym samym położeniu ustawione zostaną dowolne dwie z funkcji <Numerowanie Stron>, <Znak Wodny>, <Druk Daty> lub <Numerowanie zestawu kopii>, po naciśnięciu przycisku  (Start) zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie tych ustawień.
Jeżeli wybierzesz <Z numerami rozdziałów> w połączeniu z <Wstaw arkusze>, numery rozdziałów będą liczone w następujący sposób:
Po każdym rozdziale, wstawiona jest strona
Po wstawieniu każdego arkusza przekładkowego
Jeżeli ustawisz <Ustawienia opcji numerowania zestawu kopii> na <Włącz>, dostępne ustawienia zmienią się w następujący sposób. <Ustawienia opcji numerowania zestawu kopii>
Nie można już wybrać <Cała Powierzchnia> i <Numery w 5 Miejscach> dla pozycji drukowania w trybie Numerowania zestawu kopii.
Rozmiary numerowania w trybie Numerowania zestawu kopii są ustawiane na <10,5 pkt>, <12,0 pkt> i <14,0 pkt>.
7W6K-078