Inicjacja wszystkich danych/ustawień

Możesz przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień urządzenia. Wszystkie dane, które pozostaną na nośniku pamięci zostaną nadpisane wartościami zerowymi (0) lub innymi wartościami, co zapobiega wyciekowi ważnych danych podczas wymiany lub utylizacji nośnika pamięci. Wybierz metodę nadpisywania i liczbę napisań w oparciu o poziom ważności danych obowiązujący w danym środowisku pracy. Aby przeprowadzić inicjację należy się zalogować jako administrator.
Przed rozpoczęciem inicjacji, upewnij się, że żadne dokumenty nie są przetwarzane lub nie oczekują na przetworzenie. Te dokumenty zostaną usunięte po zakończeniu inicjacji.
Nie należy wyłączać urządzenia w trakcie inicjalizacji. Może to prowadzić do uszkodzeń w pamięci urządzenia.
Inicjacja może zająć 30 minut lub więcej. Urządzenie nie jest dostępne podczas inicjacji.
Jeśli wykonasz <Inicjuj Wszystkie Dane/Ustawienia> z dołączonym Copy Card Reader, należy zainstalować ponownie Copy Card Reader. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Przed rozpoczęciem inicjacji
Należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych lub eksportować je do pliku.
Informacje o ustawieniach urządzenia Importowanie/eksportowanie danych ustawień
Informacje o uwierzytelnianiu użytkownika zarejestrowane w urządzeniu lokalnym dla zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym
Pliki licencji aplikacji MEAP Zarządzanie aplikacjami MEAP
Dane zapisane przez aplikacje MEAP (aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sposobu tworzenia kopii zapasowych danych, patrz instrukcje poszczególnych aplikacji MEAP).
Korzystanie z hasła celem zabezpieczenia ustawień zasad bezpieczeństwa
Musisz wprowadzić hasło, aby rozpocząć inicjację ustawień urządzenia. Korzystanie z hasła celem zabezpieczenia ustawień zasad bezpieczeństwa
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij kolejno opcje <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>  <Inicjuj Wszystkie Dane/Ustawienia>.
3
Wybierz metodę usuwania.
<Raz z 0 (zerowymi) danymi>
Dane są nadpisywane z wykorzystaniem danych zerowych (0) jeden raz.
<Raz z Losowymi Danymi>/<3 razy losowymi danymi>/<9 razy z los. danymi>
Dane są nadpisywane jeden raz, trzy razy lub dziewięć razy z wykorzystaniem losowych danych.
<Standard DoD>
Dane są nadpisywane trzy razy. Po raz pierwszy za pomocą stałych wartości, po raz drugi za pomocą dopełnionych wartości stałych oraz po raz trzeci za pomocą losowych danych.
4
Naciśnij <Start> <Tak>.
Przeprowadzana jest inicjacja. Po zakończeniu procesu, urządzenie zostanie zresetowane i drukowany jest raport Inicjacji wszystkich danych/ustawień.
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat <Polityka bezpieczeństwa została zastosowana dla tego urządzenia.>, administrator zabezpieczeń musi wprowadzić odpowiednie hasło. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem zabezpieczeń. Zastosowanie zasad bezpieczeństwa dla tego urządzenia
Pomimo, że informacje rejestru zadania mogą być usunięte poprzez inicjację wszystkich danych/ustawień, wynik drukowania Raportu inicjacji wszystkich danych/ustawień jest zapisywany w rejestrze drukowania. Sprawdzanie statusu i historii drukowania
WSKAZÓWKI
Możliwe jest również poszczególne określenie niektórych ustawień urządzenia i przywrócenie ich do ich wartości fabrycznych. Ustawienia/Rejestracja
7W6K-0K8