Regulacja pozycji obrazu (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6000)

Możesz wyregulować pozycję drukowanego obrazu, który jest nieprawidłowo ustawiony lub zniekształcony, za pomocą stron testowych oraz określając odpowiednie wartości.

Wydruk strony testowej

Wydrukuj stronę testową podczas dostosowywania położenia obrazów.
1
Naciśnij ustawienie <Zmień> opcji <Regulacja Położenia Obrazu>.
2
Naciśnij przycisk <Strona wydruku testowego>.
3
Wprowadź liczbę stron testowych, które mają zostać wykonane  naciśnij przycisk <Dalej>.
4
Wybierz źródło papieru, do którego załadowany został niestandardowy rodzaj papieru  naciśnij przycisk <Rozpocznij Wydruk>.
Strona testowa zostanie wydrukowana.
Aby uzyskać więcej informacji na temat papieru, który można wykorzystać do stron testowych, patrz Papier dostępny do kopiowania dwustronnego / drukowania dwustronnego.
Przed rozpoczęciem wyprowadzania stron testowych, należy się upewnić, że ilość papieru w źródle papieru jest wystarczająca.

Regulacja wyrównania krawędzi głównej obrazu

Ta opcja umożliwia regulację położenia obrazu przez sprawdzenie, czy znaczniki na stronie testowej są wyrównane z obrazem na krawędzi głównej w kierunku prowadzenia strony testowej.
1
Sprawdzić położenie głównej krawędzi obrazu na stronie przedniej strony testowej.
Wyłącznie Seria 8700
W poniższym przykładzie wymagana jest regulacja, ponieważ linia środkowa znacznika znajduje się 4 piksele na zewnątrz krawędzi strony testowej. Wykonaj czynności opisane poniżej, aby wyregulować położenie głównej krawędzi obrazu z przodu strony testowej.
Strona testowa z nadrukiem „1” to przednia strona.
Wyłącznie Seria 6000
W poniższym przykładzie wymagana jest regulacja, ponieważ linia środkowa znacznika znajduje się 0,4 mm na zewnątrz krawędzi strony testowej. Wykonaj czynności opisane poniżej, aby wyregulować położenie głównej krawędzi obrazu z przodu strony testowej.
Strona testowa z nadrukiem „Strona 1” to przednia strona.
2
Na ekranie <Regulacja Położenia Obrazu> wprowadź wartość potwierdzoną na stronie testowej która wyrównuje środkową linię znacznika na wydruku z krawędzią papieru.
Dla strony testowej w powyższej procedurze, ustaw <Przednia Strona> na 4 piksele lub 0,4 mm.
Wyłącznie Seria 8700
Użyj <-> i <+> w <Przednia Strona> w <Położe. krawędzi prowa.>, aby wprowadzić wartość.
Wyłącznie Seria 6000
Wprowadź wartość korzystając z przycisków <-> i <+> w <Przednia Strona>.
<+>
Nacisnąć, jeśli linia środkowa znacznika znajduje się na zewnątrz krawędzi strony testowej (linia środkowa znacznika NIE JEST wydrukowana). Obraz zostanie przesunięty w tył w stosunku do kierunku podawania papieru, zgodnie z wprowadzoną wartością.
<->
Nacisnąć, jeśli linia środkowa znacznika znajduje się wewnątrz krawędzi strony testowej. Obraz zostanie przesunięty w przód w stosunku do kierunku podawania papieru, zgodnie z wprowadzoną wartością.
3
Odwróć stronę testową  sprawdź położenie krawędzi głównej obrazu z tyłu strony testowej.
4
Wprowadź wartość potwierdzoną na stronie testowej która wyrównuje środkową linię znacznika na wydruku z krawędzią papieru.
Wyłącznie Seria 8700
Użyj <-> i <+> w <Tylna strona> w <Położe. krawędzi prowa.>, aby wprowadzić wartość.
Wyłącznie Seria 6000
Wprowadź wartość korzystając z przycisków <-> i <+> w <Tylna strona>.
5
Wydrukuj stronę testową ponownie i sprawdź położenie obrazu  naciśnij przycisk <OK>.
Jeśli jest to konieczne, korekcję należy wykonać ponownie.
Ponowne otwarcie ekranu <Regulacja Położenia Obrazu> po jego zamknięciu za pomocą przycisku <OK> sprawi, że wartości na ekranie wrócą na <0>. Niezależnie od tego, wyregulowana wartość nadal ma zastosowanie. W przypadku powtórki kroków, odczytaj wartość znaczników z nowej strony testowej i wprowadzić nową wartość.
Aby przywrócić obliczoną wartość, należy nacisnąć <Wznów pocz. ustawienia>.
6
Naciśnij przycisk <OK>.

Regulacja wyrównania krawędzi lewej obrazu (wyłącznie Seria 8700)

Ta opcja umożliwia regulację położenia obrazu przez sprawdzenie, czy znaczniki na stronie testowej są wyrównane z obrazem na krawędzi lewej w kierunku prowadzenia kartki wydruku testowego.
1
Sprawdzić położenie lewej krawędzi obrazu na stronie przedniej strony testowej.
W poniższym przykładzie wymagana jest regulacja, ponieważ linia środkowa znacznika znajduje się 6 pikseli wewnątrz krawędzi strony testowej. Wykonaj czynności opisane poniżej, aby wyregulować położenie lewej krawędzi obrazu z przodu strony testowej.
2
Na ekranie <Regulacja Położenia Obrazu> wprowadź wartość potwierdzoną na stronie testowej która wyrównuje środkową linię znacznika na wydruku z krawędzią papieru.
Dla strony testowej w powyższej procedurze, ustaw <Przednia Strona> na -6 pikseli.
Użyj <-> i <+> w <Przednia Strona> w <Położenie lewej krawę.>, aby wprowadzić wartość.
<+>
Nacisnąć, jeśli linia środkowa znacznika znajduje się na zewnątrz krawędzi strony testowej (linia środkowa znacznika NIE JEST wydrukowana). Obraz zostanie przesunięty w prawo w stosunku do kierunku podawania papieru, zgodnie z wprowadzoną wartością.
<->
Nacisnąć, jeśli linia środkowa znacznika znajduje się wewnątrz krawędzi strony testowej. Obraz zostanie przesunięty w lewo w stosunku do kierunku podawania papieru, zgodnie z wprowadzoną wartością.
3
Odwróć stronę testową  sprawdź położenie lewej krawędzi obrazu z tyłu strony testowej.
4
Wprowadź wartość potwierdzoną na stronie testowej która wyrównuje środkową linię znacznika na wydruku z krawędzią papieru.
Użyj <-> i <+> w <Tylna strona> w <Położenie lewej krawę.>, aby wprowadzić wartość.
5
Wydrukuj stronę testową ponownie i sprawdź położenie obrazu  naciśnij przycisk <OK>.
Jeśli jest to konieczne, korekcję należy wykonać ponownie.
Jeśli wyprowadzisz stronę testową na arkuszu, którego długość strony prostopadłej do kierunku podawania wynosi 305,1 mm lub więcej, znacznik „A1” zostanie wydrukowany 12,5 mm wewnątrz. W takim wypadku narysuj linię znajdującą się 12,5 mm wewnątrz lewej krawędzi papieru i równoległą do lewej krawędzi papieru. Następnie sprawdź, czy ta linia odpowiada centralnej linii znaku „A1”. Jeżeli dwie linie nie są do siebie dopasowane, należy przeprowadzić regulację lokalizacji obrazu.
*1 12,5 mm
*2 305,1 mm i dłuższy
W powyższym przykładzie regulacja nie jest wymagana, ponieważ linia środkowa znacznika „A1” odpowiada linii narysowanej 12,5 mm wewnątrz krawędzi papieru.
Ponowne otwarcie ekranu <Regulacja Położenia Obrazu> po jego zamknięciu za pomocą przycisku <OK> sprawi, że wartości na ekranie wrócą na <0>. Niezależnie od tego, wyregulowana wartość nadal ma zastosowanie. W przypadku powtórki kroków, odczytaj wartość znaczników z nowej strony testowej i wprowadzić nową wartość.
Aby przywrócić obliczoną wartość, należy nacisnąć <Wznów pocz. ustawienia>.
6
Naciśnij przycisk <OK>.

Regulacja proporcji powiększenia obrazu (wyłącznie Seria 8700)

W zależności od rodzaju obrazu, ciepło generowane przez zespół utrwalający może powodować rozszerzanie lub kurczenie się papieru. W tym przypadku, obrazy mogą ulec powiększeniu lub pomniejszeniu. Funkcja ta umożliwia ustawienie proporcji powiększenia obrazu dla każdego rodzaju papieru lub powiększenie zmniejszonego obraz, aby dopasować proporcję powiększenia obrazu na drugiej stronie wydruku. Współczynnik powiększenia obrazu można regulować wprowadzając współczynnik powiększenia/pomniejszenia lub wprowadzając zmierzoną ręcznie wartość ze strony testowej.
1
Sprawdź obrazy na wydrukowanej stronie testowej.
2
Powiększ lub pomniejsz obrazy na ekranie <Regulacja Położenia Obrazu>.
Jeżeli wprowadzany jest współczynnik powiększenia/pomniejszenia (%)
Jeżeli wprowadzana jest zmierzona ręcznie wartość z wydruku testowego
3
Naciśnij przycisk <OK>.
7W6K-0KH