Ustawienia zarządzania typem papieru

Można na nim zarejestrować i edytować szczegółowe informacje na temat często wykorzystywanych rodzajów papieru, np. <Format niestandardowy>.
Aby zarejestrować nowy typ papieru, najpierw należy powielić typ papieru, który przypomina nowy typ, aby skopiować wszystkie wewnętrzne parametry operacyjne. Powyższa procedura kopiuje odpowiednie ustawienia dla nowego rodzaju papieru, korzystając z już zarejestrowanych ustawień.
Można również zwiększyć jakość drukowania i zapobiec blokowaniu się papieru poprzez edycję papieru niestandardowego, w zależności od jego charakterystyki.
Aby zarejestrować niestandardowe typy papieru albo zmienić ustawienia zarejestrowanych niestandardowych typów papieru, należy zalogować się jako administrator. Logowanie do urządzenia
W przypadku zarejestrowania niestandardowego rodzaju papieru, nie można określić źródła. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rejestrowania źródła papieru, patrz Określanie formatu i typu papieru załadowanego do szuflady na papier.
Możesz importować/eksportować informacje o zarejestrowanym papier niestandardowym i udostępniać je innemu urządzeniu Canon. Importowanie/eksportowanie ustawień pojedynczo

Rejestrowanie często używanych typów papieru

1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij kolejno opcje <Właściwości> <Ustawienia Papieru>  <Ustaw. zarządzania typem papieru>.
3
Określ ustawienia.

Rozwijalna lista typu papieru
Umożliwia wybór wyświetlanego typu papieru.
<Sortuj Listę w/g>
Umożliwia zmianę kolejności wyświetlania elementów listy.
<Szczegóły/Edytuj>
Wyświetla szczegóły wybranego typu papieru w oknie <Szczegóły/Edytuj>. W przypadku wyboru niestandardowego typu papieru istnieje możliwość jego edycji.
<Powiel>
Powiela wybrany typ papieru jako niestandardowy typ papieru.
<Usuń>
Usuwa wybrany niestandardowy typ papieru.
<Zmień>
Element widoczny w oknie <Szczegóły/Edytuj> obok każdego niestandardowego typu papieru, pozwalający zmieniać ustawienia danego papieru.
Można edytować/usuwać wyłącznie niestandardowe typy papieru.
4
Naciśnij <OK>.

Elementy, które mogą zostać określone

Poniższe elementy mogą być określane.

Nazwa

Użytkownik może zmienić nazwę niestandardowego rodzaju papieru.
Kiedy zostaną zarejestrowane ustawienia dla niestandardowego rodzaju papieru, należy pamiętać o zmianie nazwy. Nie można zmienić domyślnych ustawień rodzajów papieru zarejestrowanych w urządzeniu.

Podstawowa gramatura

Użytkownik może zmienić podstawową gramaturę niestandardowego rodzaju papieru.
Jeżeli użytkownik wprowadzi wartość inną, niż rzeczywista gramatura skonfigurowanego papieru, może dojść do zablokowania się papieru i obniżenia jakości obrazu.

Zakończ

Można zmienić ustawienie wykańczania dla zarejestrowanego Typu niestandardowego.
W przypadku wyboru rodzaju wykończenia odbiegającego od rzeczywistego wykończenia załadowanego papieru, może dojść do zablokowania papieru i obniżenia jakości obrazu.

Typ

Można zmienić ustawienie typu dla zarejestrowanego Typu niestandardowego.
W przypadku wyboru typu papieru odbiegającego od rzeczywistego rodzaju załadowanego papieru, może dojść do zablokowania papieru i obniżenia jakości obrazu.

Kolor

Użytkownik może zmienić kolor niestandardowego rodzaju papieru.
W przypadku wyboru koloru odbiegającego od rzeczywistej barwy załadowanego papieru, może dojść do zablokowania papieru i obniżenia jakości obrazu.

Użyj jako szablonu

Możesz ustawić ten tryb na <Włącz>, aby użyć wstępnie zadrukowanego papieru (papieru, który ma już nadrukowane logo), np. papieru firmowego.
Niestandardowy papier z <Włącz> ustawiony dla <Użyj jako szablonu> nie jest automatycznie wybierany w następujących przypadkach.
Jeśli rodzaj papieru do druku ustawiono na <Aut.>
Jeśli ustawiono <Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz> na <Włącz> oraz <Rozważ typ papieru> ustawiono na <Wyłącz> podczas kopiowania
Metody ładowania papieru jeśli <Użyj jako szablonu> ustawiono na <Włącz>:
Szuflada papieru jednostki głównej: strona z logo skierowana w dół
Źródło papieru inne niż szuflada papieru jednostki głównej: strona z logo skierowana w górę

2-ga strona dwustr. ark. (wyłącznie Seria 6000)

Można określić, czy druga strona niestandardowego rodzaju papieru jest już zadrukowana. Jeżeli druga strona papieru nie jest zadrukowana, należy wybrać <Wyłącz>.

Regulacja Położenia Obrazu (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6000)

Możesz wyregulować pozycję drukowanego obrazu, który jest nieprawidłowo ustawiony lub zniekształcony, za pomocą stron testowych oraz określając odpowiednie wartości. Regulacja pozycji obrazu (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6000)

Regulacja korekcji pełzania

Jeżeli chcesz zmienić korekcję przemieszczania dla każdej strony w broszurze, należy wyregulować szerokość korekcji dla zarejestrowanego i niestandardowego rodzaju papieru.
Aby uzyskać informacje na temat przesunięcia, patrz Tworzenie broszur (Kopiowanie broszury).
Wartość tutaj zarejestrowana stanie się domyślną wartością korekcji szerokości, gdy wybrany rodzaj papieru zostanie zastosowany do zszywania zeszytowego z zastosowaniem trybu automatycznej „Regulacja Korekcji Pełzania (Przemieszcz.)”.

Regulacja Połysku (wyłącznie Seria 6000)

Tryb ten umożliwia regulację połysku na niestandardowym formacie papieru. Można zmienić połysk drukowanego obrazu podczas korzystania ze zwykłego papieru lub powlekanego papieru poprzez regulację temperatury modułu utrwalania. Naciśnij na <+>, aby zwiększyć połysk, wciśnij <->, aby zmniejszyć połysk.
W zależności od papieru, jeżeli wartość zostanie podwyższona, mogą występować zablokowania się papieru. Jeżeli wartość zostanie obniżona, jakość obrazu również może zostać obniżona lub też toner może nie być prawidłowo nałożony na obraz.
Należy się upewnić, czy wartości są zmieniane powoli (radykalna zmiana może powodować usterki).

Reg. drugorzędne napięcie przeno. (wyłącznie Seria 6000)

Istnieje możliwość regulacji drugorzędnego napięcia przenoszącego (napięcia odpowiedzialnego za transfer proszku tonera na papier) w przypadku otrzymywania zamazanego obrazu. Regulacja dodatkowego napięcia przenoszącego (wyłącznie Seria 6000)

Tryb redukcji ilości tonera (wyłącznie Seria 6000)

Istnieje możliwość regulacji ilości toneru wykorzystywanego do każdego rodzaju papieru.
Jeśli dla tego trybu ustawiono <Włącz>, możliwe będzie ograniczenie problemów z określonymi rodzajami papieru, jak problemy z jakością obrazu związane z nierównym połyskiem, a także problemy z ładowaniem i niskiej jakości utrwalaniem tonera.
W zależności od rodzaju papieru, jeżeli całkowita ilość tonera zostanie zredukowana, zabarwienie i połysk mogą ulec zmianie.
7W6K-0KF