<Drukuj>

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji drukowania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Wymuszone zatrzymanie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Określ ustawienia dla wymuszonego wstrzymania drukowania. Konfiguracja ustawień wymuszonego wstrzymania drukowania
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wymuszone zatrzymanie>
<Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Ważne/Nieważne>, <Zapisz>, <Szczegóły/Edytuj>, <Usuń>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Okres przechowywania zadania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Określ czas dla przechowywanych zadań.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Okres przechowywania zadania>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 godz., 1, 2, 3 dni
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Usuń zadanie po drukowaniu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Określ, czy usuwać zadania po ich wydrukowaniu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Usuń zadanie po drukowaniu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Zezwol. Tylko dla Zaszyfrow. Zadań Wydruku>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Użytkownik może zaprogramować urządzenie w taki sposób, aby odbierało ono z komputerów jedynie zaszyfrowane, zabezpieczone zadania druku.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwol. Tylko dla Zaszyfrow. Zadań Wydruku>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Jeżeli licencja szyfrowanego bezpiecznego drukowania zostanie zweryfikowana.

<Zał. domenę jako warunek rozpoznania użytkownika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Zdecyduj, czy zadania drukowania zalogowanego użytkownika mają być identyfikowane na podstawie parametrów „Nazwa użytkownika + Nazwa domeny” czy tylko parametru „Nazwa użytkownika”. W zależności od uwarunkowań lokalnych, jeżeli zadania drukowania nie są prawidłowo identyfikowane jako Moje zadania, wtedy może się okazać, że ich identyfikacja będzie poprawna, jeżeli będą traktowane jako zadania zalogowanego użytkownika, gdy zostanie wybrane ustawienie <Wyłącz> i nie będzie brany pod uwagę parametr „Nazwa domeny”.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zał. domenę jako warunek rozpoznania użytkownika>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Wyświetl zadania innych użytkowników>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Określ, czy wyświetlać zadania użytkowników innych, niż użytkownik uwierzytelniony.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl zadania innych użytkowników>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ogranicz usunięcie zadań innych użytkowników>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Określ, czy zezwalać na usuwanie zadań użytkowników innych niż uprawniony użytkownik, kiedy wyświetlone są zadania użytkowników innych niż uprawniony użytkownik.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz usunięcie zadań innych użytkowników>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Określ, czy urządzenie ma rozróżniać małe i duże znaki dla nazw użytkowników.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie dotyczy wszystkich nazw użytkowników oraz nazw domen.
Zaleca się konfigurację tej opcji razem z opcją <Zarządzanie Użytkownikiem> w pozycji <Zarządzanie Uwierzytelnianiem> <Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika> <Ustawienia Zarządzania>.

<Ustawienia wyświetlania listy zadań>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Określ typy zadań, które mają być zawarte na liście zadań, a także typ zadania, który ma być wybrany domyślnie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia wyświetlania listy zadań>
<Osobiste>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Współdzielone>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Grupa>: <Włącz>, <Wyłącz>
Gdy dla co najmniej dwóch prywatnych/udostępnionych/grupowych wybrano ustawienie <Włącz>:
<Osobiste>, <Współdzielone>, <Grupa>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Nie można wybrać ustawienia <Włącz> dla opcji <Grupa> tylko w <Ustawienia wyświetlania listy zadań>. Dla opcji <Osobiste> lub <Współdzielone> należy również wybrać ustawienie <Włącz>.

<Ustawienia ostrzeżenia wstrzymanych zadań>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Określ metodę wysyłania powiadomień Job Hold.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia ostrzeżenia wstrzymanych zadań>
<Wyświetl ostrzeżenie na ekranie listy zadań>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Wyświetl ostrzeżenie przy rozpoczęciu drukowania>: <Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Jeżeli zawarto zadania wydruku z podaną ilością stron lub większą>: <Włącz>, <Wyłącz> (1 do 100 do 9999)
<Jeżeli zawarto zadania drukowania jednostronnego>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia PIN dla zadań zabezpieczonego wydruku>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Można określić, czy ma być wymagane podanie kodu PIN podczas drukowania, wyświetlania obrazów lub usuwania za pomocą funkcji zabezpieczonego wydruku.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia PIN dla zadań zabezpieczonego wydruku>
<Wymagany PIN dla drukowania/wyświetlania zadań użytkowników>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Wymagany jest PIN do usunięcia zadania>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
W przypadku funkcji Encrypted Secure Print można zadecydować, czy podczas usuwania wymagane będzie podanie numeru PIN. Oprócz tego trzeba wpisywać numer PIN, by wydrukować dokument lub wyświetlić podgląd dokumentu – niezależnie od wartości określonej w <Wymagany PIN dla drukowania/wyświetlania zadań użytkowników>.

<Włącz funkcję autom. drukowania po zalogowaniu się>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Można ustawić, czy zezwolić na automatyczne drukowanie zadań drukowania z wymuszonym zatrzymaniem, gdy każdy użytkownik się zaloguje.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Włącz funkcję autom. drukowania po zalogowaniu się>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie jest wyłączone, jeśli określono jedno z poniższych ustawień.
<Użyj uwierzytelniania użytkownika> jest <Wyłącz>
<Włącz używanie ustawień osobistych> jest <Wyłącz>
<Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> jest <Włącz>
<Zezwol. Tylko dla Zaszyfrow. Zadań Wydruku> jest <Włącz>
Dla <Osobiste> w <Ustawienia wyświetlania listy zadań> ustawiono <Wyłącz>
Dla <Wyświetl ostrzeżenie przy rozpoczęciu drukowania> w <Ustawienia ostrzeżenia wstrzymanych zadań> ustawiono <Włącz>
Zmiana tego ustawienia z <Wyłącz> na <Włącz> automatycznie ustawia <Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się> na <Włącz> dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że zadania użytkownika zostaną automatycznie wydrukowane po zalogowaniu, bez konieczności wprowadzania zmiany żadnych ustawień.

<Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>
Można ustawić automatyczne drukowanie zadań drukowania z wymuszonym zatrzymaniem po zalogowaniu. Automatyczne drukowanie zadań drukowania z wymuszonym zatrzymaniem po zalogowaniu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
To ustawienie jest wyłączone, jeśli określono jedno z poniższych ustawień.
<Użyj uwierzytelniania użytkownika> jest <Wyłącz>
<Włącz funkcję autom. drukowania po zalogowaniu się> jest <Wyłącz>
<Włącz używanie ustawień osobistych> jest <Wyłącz>
<Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> jest <Włącz>
<Zezwol. Tylko dla Zaszyfrow. Zadań Wydruku> jest <Włącz>
Dla <Osobiste> w <Ustawienia wyświetlania listy zadań> ustawiono <Wyłącz>
Dla <Wyświetl ostrzeżenie przy rozpoczęciu drukowania> w <Ustawienia ostrzeżenia wstrzymanych zadań> ustawiono <Włącz>
Zmieniając ustawienie <Włącz funkcję autom. drukowania po zalogowaniu się> z <Wyłącz> na <Włącz>, ustawienie to automatycznie przyjmuje wartość <Włącz>.
7W6K-0SK