<Ustawienia Wspólne>

Skonfiguruj wspólne ustawienia dla funkcji odbierania i przekazywania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Drukuj na obu stronach>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>
Urządzenie można ustawić w taki sposób, aby drukowało odbierane dokumenty na obydwu stronach papieru.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wydruk na obu stronach>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Wybierz Szufladę>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>
Tryb ten kieruje sposobem drukowania, gdy w urządzeniu nie ma papieru o formacie odpowiadającym formatowi odebranego dokumentu. Dostępne są cztery metody drukowania.
<Przełącznik A>
Obraz drukowany jest na dwóch arkuszach papieru, które razem dają ten sam format co odebrany dokument.
<Przełącznik B>
Oprócz obrazu drukowana jest niezadrukowana powierzchnia. Papier, na którym wydrukowane zostaną obraz i powierzchnia ma taką samą szerokość jak odebrany dokument.
<Przełącznik C>
Obraz jest zmniejszany i drukowany na papierze o innej szerokości niż odebrany dokument.
<Przełącznik D>
Obraz drukowany jest na papierze o większym formacie niż ma format odebranego dokumentu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wybierz Szufladę>
Przełącz na A: <Włącz>, <Wyłącz>
Przełącz na B: <Włącz>, <Wyłącz>
Przełącz na C: <Włącz>, <Wyłącz>
Przełącz na D: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Ogranicz rozmiar RX faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz wybrać, czy zmniejszyć odebrane dokumenty, dzięki czemu obraz każdego dokumentu będzie się mieścił w możliwym do zadrukowania obszarze.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz rozmiar RX faksu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Tryb Redukcji>: <Aut.>, <Ustalone>
<Zmniejsz.w %>: 75 do 90% do 97%
<Kierunek redukcji>: <Pionowo i Poziomo>, <Tylko Pionowo>
Jeśli wybrano ustawienie <Wyłącz>, odbierany plik nie jest zmniejszany do formatu papieru. Jeżeli rozmiar obrazu przekracza obszar przeznaczony do druku, obraz jest dzielony na jednakowe części i drukowany na oddzielnych arkuszach papieru.
Jeśli wybierzesz <Aut.> w <Tryb Redukcji>, rozmiar obraz będzie automatycznie zmniejszany o odpowiedni współczynnik zmniejszenia. Ta proporcja może się różnić od wartości ustalonej dla opcji <Zmniejsz.w %>, do maksymalnie 100% odebranego rozmiaru dokumentu.

<Rejestr 2 na 1>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>
Jeśli dla tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, można drukować odbierane dokumenty w układzie 2 na 1.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Rejestr 2 na 1>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Tryb ten jest dostępny jedynie po spełnieniu poniższych warunków:
Należy wybrać tę samą szufladę papieru dla drukowania dwóch kolejnych stron odebranego dokumentu.
Papier w wybranej szufladzie papieru musi być wystarczająco duży, aby można było wydrukować na nim dwie kolejne strony.
Jeżeli w opcji <Rejestr 2 na 1> wybierzesz ustawienie <Włącz>, wtedy dokumenty drukowane są z kropkowaną linią na środku. Jeśli dokument jest drukowany wraz z informacją o nadawcy, kropkowana linia nie jest drukowana w obszarze, gdzie znajdują się informacje o nadawcy.

<Drukuj stopkę strony RX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz wybrać, czy drukować informacje, takie jak data i godzina odebrania i numer strony w dolnej części odbieranych dokumentów.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Drukuj stopkę strony RX>
<Drukuj>, <Nie drukować>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
W przypadku odebrania wiadomości e-mail bez treści, informacje z pól Od i Temat (do 24 znaków dla każdego z nich) są drukowane u góry pierwszej strony wydruku załączonego pliku.

<Przerwij i drukuj zadania RX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz ustawić zawieszanie innych zadań tak, aby drukować faksy/I-faksy bezpośrednio po ich odbiorze.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Przerwij i drukuj zadania RX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Użyj ustawień przekazania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz ustawić, czy przekazywać odebrane dokumenty do innych odbiorców (np. do Poufnej skrytki faksu urządzenia lub zewnętrznego serwera plików). Jeżeli wybierzesz ustawienie <Włącz>, musisz skonfigurować warunki przekazywania w opcji <Ustawienia przekazania>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj ustawień przekazania>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Obsługa plików z błędami przekazywania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz określić, w jaki sposób urządzenie będzie postępować z dokumentami, których przekazanie zakończyło się z błędem.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Obsługa plików z błędami przekazywania>
<Zawsze Drukuj>, <Zapisz/Drukuj>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli wybierzesz pozycję <Ustawienia Wspólne> i skonfigurujesz dla opcji <Usuń Uszkodzone Zadania TX> ustawienie <Wyłącz>, dokumenty z błędami przekazywania zostaną zapisane na ekranie <Monitor stanu> i nie zostaną przetworzone zgodnie z wprowadzonymi tutaj ustawieniami.
Jeśli wybierzesz <Zapisz/Drukuj> przy włączonej Blokadzie pamięci, dokumenty z błędami przekazania zostaną zapisane.
Jeśli wybierzesz <Zapisz/Drukuj> przy wyłączonej Blokadzie pamięci, dokumenty z błędami przekazania zostaną wydrukowane.

<Ustawienia przekazania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz określić warunki przekazywania odebranych dokumentów. Możesz również przekazywać wszystkie przychodzące dokumenty do danego odbiorcy bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek warunków. Automatyczne przekazywanie odebranych dokumentów
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia przekazania>
<Metoda Odbioru:>, <Ważne/Nieważne>, <Usuń>, <Zapisz>, <Przekaż bez warunków>, <Szczegóły/Edytuj>, <Priorytet E-maila>, <Drukuj listę>, <Szukaj>, <Wykasuj>
Tak
Nie
Tak
Tak*1
Nie*2
Forwarding Settings
*1 <Zapisz>, <Usuń>, <Szczegóły/Edytuj>, <Drukuj listę>, <Przekaż bez warunków>, <Szukaj>: Nie
*2 <Zapisz>, <Przekaż bez warunków>, <Szczegóły/Edytuj>: C

<Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>
Określ ustawienia skrytki faksu/I-faksu

<Zawsze Wysyłaj Powiadom. o Błędach dla RX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz wybrać, czy powiadamiać nadawcę o niepomyślnym odebraniu I-faksu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zawsze Wysyłaj Powiadom. o Błędach dla RX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
7W6K-0S3