<Ustawienia E-mail/I-Faks>

Określ ustawienia dla wysyłania wiadomości e-mail oraz I-faksów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Zapisz nazwę zespołu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Można zarejestrować nazwę firmy lub wydziału jako nazwę urządzenia. Zarejestrowana nazwa jest wyświetlana/drukowana u odbiorcy, jako informacje o nadawcy podczas wysyłania wiadomości e-mail/I-faks.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz nazwę zespołu>
Zarejestruj nazwę urządzenia
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Zarejestrowana nazwa jednostki jest wyświetlana jako nazwa dla adresu e-mail w następującym formacie: „nazwa jednostki <adres e-mail>”.
W nazwie urządzenia można wprowadzić maksymalnie 24 znaki.
W przypadku wiadomości e-mail i dokumentów I-Faks adres e-mail używany do logowania w usłudze zostaje wyświetlony w polu Od: na urządzeniu odbiorcy. Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym
Po naciśnięciu opcji <Ustawienia E-mail/I-Faks> skonfigurowaniu dla opcji <Wprowadź uwierzytelnio. użytkownika jako nadawcę> ustawienia <Włącz>, adres e-mail zarejestrowany dla zalogowanego użytkownika jest wyświetlany jako nazwa nadawcy w polu Od:, niezależnie od używanej usługi logowania.

<Ustawienia Połączeń>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz określić ustawienia serwera poczty i metodę uwierzytelniania wykorzystywaną dla wiadomości e-mail/I-faksów. Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Połączeń>
<RX SMTP>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Serwer SMTP>: Dodaj serwer SMTP
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Adres E-Mail>: Wprowadź adres e-mail
Tak
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Serwer POP>: Dodaj serwer POP
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa login POP>: Wprowadź nazwę logowania POP
Tak
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Hasło POP>: Wprowadź hasło POP
Tak
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Interwał POP>: 0 do 99 minut
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Uwierzytel./Szyfrowanie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Metoda uwierzytalniania POP>: <Standardowy>, <APOP>, <Uwierzy. POP>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Uwierzytel. POP przed wysłaniem>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Uwierzyteln. SMTP (SMTP AUTH)>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zezwól TLS (SMTP RX)>: <Zawsze TLS>, <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zezwól na TLS (POP)>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zezwól TLS (SMTP TX)>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Wyś. ekran uwierz. przy wysył.>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli dla opcji <Interwał POP> zostanie wybrane ustawienie mniejsze niż 10 minut (z wyłączeniem ustawienia 0 minut), urządzenie nie będzie w stanie całkowicie przejść do Trybu Uśpienia.
Urządzenie może odbierać wyłącznie I-faksy oraz powiadomienia o błędach połączeń.

<Wprowadź numer portu dla SMTP TX/POP RX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz zmienić numer portu SMTP oraz POP.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wprowadź numer portu dla SMTP TX/POP RX>
<TX SMTP>, <POP RX>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<TX SMTP>: 1 do 25 do 65535
<POP RX>: 1 do 110 do 65535

<Ustawienia S/MIME>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Istnieje możliwość skonfigurowania protokołu S/MIME. Po dokonaniu konfiguracji w przypadku korzystania z funkcji E-mail/I-Faks zostają włączone możliwości dodania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości e-mail.
Ustawianie szyfrowania wiadomości e-mail
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia S/MIME>
<Ustawienia szyfrowania>: <Zawsze szyfruj>, <Szyfruj tylko gdy certyfikat>, <Nie szyfruj>
<Dodaj Podpisy Cyfrowe>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli wybrano szyfrowanie:
<Algorytm Szyfrowania>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Algorytm Podpisu>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Zweryfikuj podpis przy odbiorze>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Drukuj podpis przy odbiorze>: <Włącz>, <Wyłącz>

<Potwierdź certyfikat TLS dla SMTP TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS jest ważny, podczas wysyłania za pomocą SMTP. Można potwierdzić ważność certyfikatu oraz łańcucha certyfikatu, oraz potwierdzić CN (common name - nazwa wspólna).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdź certyfikat TLS dla SMTP TX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<CN>: Wł., Wył.
Jeżeli nie chcesz potwierdzać certyfikatu, komunikacja TLS będzie przeprowadzana nawet, jeżeli certyfikat nie jest ważny.
Jeżeli występuje jakikolwiek problem z certyfikatem, wysyłanie za pomocą SMTP nie powiedzie się.

<Potwierdź certyfikat TLS dla POP RX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS jest ważny, podczas odbierania za pomocą POP. Można potwierdzić ważność certyfikatu oraz łańcucha certyfikatu, oraz potwierdzić CN (common name - nazwa wspólna).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdź certyfikat TLS dla POP RX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<CN>: Wł., Wył.
Jeżeli nie chcesz potwierdzać certyfikatu, komunikacja TLS będzie przeprowadzana nawet, jeżeli certyfikat nie jest ważny.
Jeżeli występuje jakikolwiek problem z certyfikatem, odbieranie za pomocą POP nie powiedzie się.

<Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Można ustawić maksymalny rozmiar danych, jaką mogą mieć wysyłane wiadomości e-mail i dokumenty I-faks. Gdy wielkość wysyłanej wiadomości e-mail przekracza ustawiony limit rozmiaru danych, wówczas przed wysyłką jest ona dzielona na kilka wiadomości e-mail. Jednakże, należy pamiętać, że kiedy transmisja I-faks przekracza limit rozmiaru danych, to taki I-faks traktowany jest jako błąd i nie jest on wysyłany.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych>
0 do 3 do 99 MB
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli jako rozmiar danych wprowadzone jest „0” MB, to nie ma wtedy limitu rozmiaru wysyłanych danych.
Ustawić niższa wartość maksymalnego rozmiaru wysyłanych danych, niż limit danych dla serwera poczty.

<Domyślny temat>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Jeżeli podczas wysyłania wiadomości e-mail/I-faks nie wpisujesz tematu, możesz tak skonfigurować urządzenie, aby temat był wprowadzany automatycznie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślny temat>
Wprowadź temat, Załączony obraz
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Wpr. uwierzytelnione. użytkownika do Odpowiedz do>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz wybrać, czy ma być ustawiany adres e-mail zalogowanego z wykorzystaniem zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym do urządzenia użytkownika, jako adres zwrotny podczas wysyłania wiadomości e-mail/I-faks.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wpr. uwierzytelnione. użytkownika do Odpowiedz do>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
W przypadku logowania z wykorzystaniem Uwierzytelniania użytkownika, nazwa zalogowanego użytkownika jest wyświetlana w <100> na liście nazwy nadawcy (TTI). Jeżeli wybrano <Włącz>, nazwa logowania w <100> zostanie automatycznie ustawiona jako <Nazwa Nadawcy (TTI)> w <Opcje>.
Jeżeli jako adres zwrotny zostanie wprowadzony adres e-mail w <Opcje>, podczas wysyłania wiadomości e-mail lub dokumentu I-faks adresowi e-mail zostaje nadany priorytet nawet wówczas, gdy funkcję <Wpr. uwierzytelnione. użytkownika do Odpowiedz do> ustawiono na <Włącz>.

<Wprowadź uwierzytelnio. użytkownika jako nadawcę>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz wybrać, czy ma być wyświetlany adres e-mail zalogowanego z wykorzystaniem zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym do urządzenia użytkownika, w polu Od (jako nadawca) dla odebranej wiadomości e-mail.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wprowadź uwierzytelnio. użytkownika jako nadawcę>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli ten tryb ustawiono na <Wyłącz>, użytkownicy, którzy są zalogowani jako goście (z wykorzystaniem usługi logowania, np. Uwierzytelnianie użytkownika) mogą wysyłać nawet, jeśli opcję <Zezwól niezareje. użyt. na wysył. e-mail> ustawiono na <Wyłącz>.

<Zezwól niezareje. użyt. na wysył. e-mail>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Jeżeli urządzenie jest wykorzystywane wraz z zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym możesz wybrać, czy można wysyłać z adresu e-mail, który nie jest zarejestrowany w urządzeniu. Jeżeli wybierzesz <Wyłącz>, wyłącznie użytkownicy, którzy zarejestrowali swoje adresy e-mail mogą wysyłać tego typu wiadomości.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwól niezareje. użyt. na wysył. e-mail>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli opcję <Wprowadź uwierzytelnio. użytkownika jako nadawcę> ustawiono na <Wyłącz>, u odbiorcy zostanie wyświetlony adres zarejestrowany w ustawieniach informacji o urządzeniu.

<Odstęp czas. dla trybu pełnej TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Można ustawić przedział czasu, jaki urządzenie musi odczekać, zanim automatycznie zakończy operację wysyłania, jeżeli wcześniej użytkownik nie otrzyma od odbiorcy powiadomienia o wyniku transmisji poprzez e-mail (MDN). Opcja ta odnosi się do wysyłania I-faksu w trybie <Pełny>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Odstęp czas. dla trybu pełnej TX>
1 do 24 do 99 godz.
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Drukuj MDN/DSN dopóki trwa odbiór>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
W Trybie pełnym dla I-faksów, wiadomości e-mail są przesyłane do urządzenia od odbiorcy i od serwera pocztowego, powiadamiając czy odbiorca prawidłowo odebrał I-faksy. Możesz wybrać, czy drukować te powiadomienie po odebraniu przez urządzenie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Drukuj MDN/DSN dopóki trwa odbiór>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Dostarczenie I-faksu może być także potwierdzone w raporcie TX. Raport TX

<Użyj wysyłania przez Serwer>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz wybrać, czy umożliwić użytkownikom zmianę ustawień <Wyślij przez serwer> podczas wysyłania I-faksów.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj wysyłania przez Serwer>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Dla I-faksów, jeżeli dla <Wyślij przez serwer> ustawiono <Wyłącz>, to nawet pomimo wprowadzenia maksymalnego rozmiaru danych dla wysyłania, nie będzie obowiązywał limit rozmiaru danych dla wysyłania.

<Dopuść MDN nie poprzez Serwer>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji> <Wyślij> <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Urządzenie odbierające I-faks może wysłać MDN (e-mail z powiadomieniem o wyniku wysyłania) na adres IP urządzenia wysyłającego bez wykorzystania do tego celu serwera poczty.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Dopuść MDN nie poprzez Serwer>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Ogranicz domenę odbiorcy TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
W przypadku funkcji wysyłania wiadomości e-mail albo I-Faks możesz zezwolić na wysyłanie tylko na adresy należące do określonej domeny.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz domenę odbiorcy TX>
<Ogranicz Wysyłanie do Domen>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak*1
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Zapisz>, <Szczegóły/Edytuj>, <Usuń>
*1 <Szczegóły/Edytuj>: Nie, <Usuń>: Nie

<Auto. dokańczanie wprowa. adresów E-Mail>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz ustawić urządzenie tak, aby automatycznie wyświetlało adresy e-mail zarejestrowane w Książce adresowej lub na serwerze LDAP w oparciu o początkowe znaki wprowadzanego adresu e-mail.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Auto. dokańczanie wprowa. adresów E-Mail>
<Wyłącz>, <Książka adresowa (Lokalnie)>, <Serwer LDAP>
Tak
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Adresy e-mail które są zapisane wraz z kodami dostępu nie są wyświetlane.

<Auto. dodaj wybraną domenę do odb. bez domeny>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Można wcześniej zarejestrować często używane nazwy domen, aby wyeliminować konieczność wprowadzania domeny podczas określania adresu, ponieważ nazwa domeny z symbolem @ jest automatycznie dołączana. Jeśli chcesz wysłać do „123@example.com”, zarejestruj nazwę domeny „example.com”. W przypadku określenia adresu, który już zawiera domenę z tym ustawieniem włączonym, domeny w tym ustawieniu są nieprawidłowe.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Auto. dodaj wybraną domenę do odb. bez domeny>
<Nazwa Domeny>
<Podczas wysyłania e-mail>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Podczas wysyłania I-fax>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Należy zwrócić uwagę na poniższe informacje podczas importowania książki adresowej do innego urządzenia.
 Ponieważ to ustawienie odpowiada ustawieniom urządzenia, z którego korzystasz, domena może różnić się od tej przypisanej przez urządzenie. Sprawdź to ustawienie przed użyciem go na innym urządzeniu.
 Wysyłanie może nie być możliwe w przypadku importowania adresów bez informacji o domenie do urządzenia, które nie ma tego ustawienia, ponieważ adresy są nieprawidłowe.
7W6K-0RU