Inner 2way Tray-J

Du kan använda följande efterbehandlingsfunktioner:
Sortera
Utskrifterna sorteras till satser som får samma sidordning som i dokumentet.

Gruppera
Alla utskrifter av samma originalsida grupperas tillsammans i satser.

Rotera 90 grader
Varje utskriftsgrupp roteras växelvis i olika riktningar.
TIPS
Du kan installera både Inner 2way Tray-J och Copy Tray-J för att lägga till ett extra utmatningsfack. Detta gör att du kan använda ett separat utmatningsfack för varje funktion, inklusive kopiera, utskrift och fax.

Inre fack

Pappret matas ut i utmatningsfacket.

Utmatningsskena

Fäll upp skenan i utmatningsfacket för att fånga upp utskrifterna.

Övre höger lucka på huvudenhet

Öppna luckan när du åtgärdar pappersstopp i huvudenheten.
7W93-02W