Inställningar för hantering av papperstyp

På den här skärmen kan du registrera och redigera detaljerad information om papperstyper som du använder ofta, som <Egen typ>.
Om du vill registrera en ny papperstyp ska du först duplicera den papperstyp som liknar den nya typen för att kopiera alla inställningar för interna åtgärder. Med den här proceduren kopieras enkelt lämpliga inställningar till den nya papperstypen från det registrerade egna papperet.
Du kan också förbättra utskriftskvaliteten och minska pappersmatningsproblem genom att redigera det egna papperet, beroende på egenskaper.
Du måste logga in som administratör för att kunna registrera egna papperstyper eller ändra inställningarna för registrerade egna papperstyper. Logga in på maskinen
När du registrerar en egen papperstyp, kan du inte välja papperskälla. För mer information om hur du registrerar papperskälla, se Ange pappersformat och typ för papperslådan.
Du kan importera/exportera information om registrerad egen papperstyp och dela den med en annan Canon-maskin. Importera/exportera inställningar individuellt

Registrera vanligen använd papperstyp

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Pappersinställningar>  <Inställningar för hantering av papperstyp>.
3
Så här anger du inställningar.

Listruta med papperstyp
Låter dig välja vilken papperstyp som ska visas.
<Sortera lista efter>
Låter dig välja hur listan ska sorteras.
<Detaljer/redigera>
Visar uppgifterna om den valda papperstypen i skärmen <Detaljer/redigera>. Om du väljer en egen papperstyp kan du redigera den.
<Duplicera>
Kopierar den valda papperstypen som en egen papperstyp.
<Radera>
Raderar den valda egna papperstypen.
<Ändra>
Visas på skärmen <Detaljer/redigera> för egna papperstyper och låter dig ändra inställningarna för det valda objektet.
Du kan bara redigera/radera egna papperstyper.
4
Tryck på <OK>.

Objekt som kan anges

Följande objekt kan anges.

Namn

Du kan ändra namnet på den egna papperstypen.
När du registrerar inställningarna för den egna papperstypen ser du till att ändra dess namn. Du kan inte ändra inställningarna för grundinställda papperstyper som har registrerats på maskinen.

Basvikt

Du kan ändra basvikt för den egna papperstypen.
Om du anger ett värde som skiljer sig från det påfyllda papperets faktiska vikt, kan pappersstopp inträffa och bildkvaliteten påverkas negativt.

Avsluta

Du kan ändra efterbehandlingsinställningen för den egna papperstyp du har registrerat.
Om du väljer en yttyp som är en annan än den för påfyllt papper, kan pappersstopp inträffa och bildkvaliteten påverkas negativt.

Typ

Du kan ändra typinställningen för den egna papperstyp du har registrerat.
Om du väljer en papperstyp som är en annan än den för påfyllt papper, kan pappersstopp inträffa och bildkvaliteten påverkas negativt.

Färg

Du kan ändra färg för den egna papperstypen.
Om du väljer en färg som är en annan än den för påfyllt papper, kan pappersstopp inträffa och bildkvaliteten påverkas negativt.

Använd som mallpapper

Du kan ställa in det här arbetssättet på <På> för att använda förtryckt papper (papper med logotyp), t.ex. ett brevhuvud.
Den egna papperstypen med <På> inställt för <Använd som mallpapper> väljs inte automatiskt i följande fall.
När papperstypen för utskrift har ställts in på <Auto>
Om <På/av för automatiskt papperslådval> har ställts in på <På> och <Beakta papperstyp> har ställts in på <Av> vid kopiering
Metoder för påfyllning av papper om <Använd som mallpapper> har ställts in på <På>:
Papperslåda på huvudenheten: den sida som har logotypen vänd nedåt
En annan papperskälla än en papperslåda på huvudenheten: den sida som har logotypen vänd uppåt

Sida 2 av 2-sidig sida (endast 6000-serien)

Du kan ange om baksidan av den egna papperstypen redan har skrivits ut på eller inte. Om baksidan av papperet är tom, välj <Av>.

Justera bildplacering (endast 8700-serien/6000-serien)

Du kan justera den utskrivna bildpositionen om den är feljusterad eller förvrängd genom att bekräfta provsidor eller ange inställningsvärden. Justera bildpositionen (endast 8700-serien/6000-serien)

Justera krypningskorrigering

Om du vill ändra krypningskorrigeringen (förskjutning) för varje sida i ett häfte, justerar du krypningskorrigeringsbredden för den registrerade egna pappertypen.
För mer information om krypning (misspassning), se Skapa häften (Kopiering av häfte).
Värdet som du anger här används som grundinställt korrigeringsavstånd när den valda papperstypen används vid sadelhäftning med automatisk "Justera krypningskorrigering (förskjutning)".

Justera glättning (endast 6000-serien)

I det här läget kan du justera glättningen för en egen papperstyp. Du kan ändra glättningen för en utskriven bild när du använder normalt eller bestruket papper genom att justera fixeringsenhetens temperatur. Tryck på <+> för att öka glättningen och på <-> för att minska glättningen.
Beroende på papperet kan pappersstopp uppstå om värdet ökas i detta läge. Om värdet minskas kan bildkvaliteten påverkas negativt eller tonern inte appliceras korrekt på bilden.
Var noga att ändra värdet i små steg, eftersom för stora ändringar kan orsaka problem.

Justera sekundär överf.spänning (endast 6000-serien)

Du kan justera den sekundära överföringsspänningen (den spänning som överför toner till papperet) när bilden blir suddig. Justera sekundär överföringsspänning (endast 6000-serien)

Reduceringsläge tonermängd (endast 6000-serien)

Du kan justera den totala mängden toner som används för varje papperstyp.
Om detta läge är inställt på <På> kan du reducera problem med vissa typer av papper såsom problem med bildkvaliteten på grund av ojämn glans men även matningsproblem och dålig fixering av toner.
Beroende på papperstyp kan täthet och glättning förändras om du minskar den totala mängder toner som ska användas.
7W93-0KF