הצגת ‏מדריך למשתמש

סעיף זה מתאר את הסימנים, הלחצנים, המסכים ושאר הפריטים המופיעים תחת ‏מדריך למשתמש. האזהרות והערות הזהירות מופיעות גם תחת "הוראות בטיחות חשובות" במדריך "‏תחילת העבודה" הכלול עם המכשיר. עיין גם בהוראות אלה.
סימנים
הערות הזהירות בנוגע לבטיחות ולהגבלות והערות הזהירות בנוגע לעבודה עם המכשיר, טיפים שימושיים ומידע נוסף מצוינות באמצעות הסימנים שלהלן.
מציין אזהרה בנוגע לפעולות שעלולות לגרום למוות או לפגיעה באנשים אם לא יבוצעו כהלכה. כדי להשתמש במכשיר בבטחה, יש לשים לב תמיד לסמלי אזהרה אלו.
מציין זהירות בנוגע לפעולות שעלולות לגרום לפגיעה באנשים אם לא יבוצעו כהלכה. כדי להשתמש במכשיר בבטחה, יש לשים לב תמיד לסמלי זהירות אלו.
מציין הפעלה שאין לבצע. קרא בקפידה את הרשום על פריטים אלו וודא שאינך מבצע את הפעולות הרשומות.
מציין את דרישות ומגבלות התפעול. ודא שקראת בקפידה את הרשום על פריטים אלו כדי להפעיל את המכשיר כהלכה ולהימנע מנזק למכשיר או לרכוש.
מציין הבהרה של הפעלה או כולל הסברים נוספים להליך מסוים.
מציין פונקציות שימושיות או טיפים לשימוש במכשיר.
מקשים ולחצנים המופיעים במדריך זה
המקשים בלוח ההפעלה והלחצנים בצג המחשב מופיעים בסימון שלהלן:
סוג
דוגמה
מקשים בלוח ההפעלה
הגדרות המוצגות בלוח ההפעלה
<Timer/Energy Settings>
<Paper jammed.‎>
לחצנים וממשקי טקסט אחרים המופיעים בתצוגת המחשב
[העדפות]
מסכי מחשב המופיעים במדריך זה
בהתאם למערכת ההפעלה שבה אתה משתמש, מראה התצוגות המופיעות במדריך זה עשוי להיות שונה מעט מהתצוגות בפועל. כמו כן, מראה מנהלי ההתקנים והתוכנה עשוי להשתנות בהתאם לגרסתם.
איורים המופיעים במדריך זה
איורי מחסניות הטונר במדריך ההוראות הן המחסניות עבור Canon Toner T09.
6X94-07E