הפעלה בסיסית

התצוגה היא לוח מגע שמאפשר לבצע פעולות ישירות במסך.
יש להימנע מהפעולות שלהלן.
ייתכנו תקלה או נזק בצג.
לחיצה בחוזקה
לחיצה באמצעות עצמים חדים (ציפורניים, עט כדורי, עיפרון וכדומה)
הפעלה בידיים רטובות/מלוכלכות
הפעלה הצג כאשר מונח עליו עצם
לפני השימוש במסך המגע, יש לקלף את סרט ההגנה מהתצוגה.
הקשה
גע במסך נגיעה קלה ומהירה. כך תוכל לבחור או לאשר פריטים.
החלקה מהירה
החלק במהירות באצבע על הצג. ההשפעה של החלקה מהירה משתנה בהתאם למסך. לדוגמה, החלקה מהירה במסך Home (בית) תעביר אותך דף אחד בכיוון ההחלקה.

בחירת פריטים

הקש על שם פריט או על לחצן כדי לבצע בחירה.
במקרה של נגיעה בפריט בטעות
החלק את האצבע מהפריט והלאה, ולאחר מכן שחרר אותה מהמסך כדי לבטל את הבחירה.
כדי לחזור למסך הקודם
הקש על  כדי לחזור למסך הקודם.

גלילת המסך

פס הגלילה מופיעה במסך כאשר עוד יש מידע נוסף להציג. אם פס הגלילה מופיע, החלק במהירות על המסך כדי לגלול בכיוון ההחלקה. שים לב: פס הגלילה יופיע רק בעת הנגיעה במסך.

שינוי ערך ההגדרה

הקש על <+>/<-> כדי לכוונן את ההגדרה על הסרגל. תוכל גם לכוונן את ההגדרה בהחלקה מהירה שמאלה או ימינה על המחוון.
תוכל לשנות מגוון הגדרות הקשורות לתצוגה, כגון שפת התצוגה: <Display Settings>
תוכל להחליף את המסך שמוצג אוטומטית כאשר המכשיר אינו פעיל למשך פרק זמן שהוגדר: <Function After Auto Reset>
תוכל לשנות מגוון הגדרות הנוגעות לתפעול המכשיר, כגון בהירות המסך: <Accessibility>
6X94-023