שימוש בלוח ההפעלה

באמצעות הצג והמקשים של לוח ההפעלה, ניתן לקבוע את הגדרות המכשיר או להפעיל פונקציות. חלק זה מתאר את השימוש הבסיסי בצג ובמקשים.
אם ברצונך להפוך את החלקים הבהירים והכהים בתצוגה: <Invert Screen Colors>
אם ברצונך לכוונן את בהירות התצוגה: <Brightness>
6X94-01X