שימוש בהתקן זיכרון USB

בעת שימוש בהתקן זיכרון USB, הכנס אותו ליציאת ה-USB שבמכשיר.
לפני השימוש בהתקן זיכרון USB
התבניות הנתמכות עבור התקן זיכרון USB הן FAT16 ו-FAT32.
אין תמיכה בהתקנים ובשימושים שלהלן:
התקני זיכרון USB שמותקנות בהם פונקציות אבטחה
התקני זיכרון USB שלא עומדים בתקני USB
קוראי כרטיסי זיכרון המחוברים דרך USB
התקני זיכרון USB שנעשה בהם שימוש עם כבל מאריך
התקני זיכרון USB שנעשה בהם שימוש דרך רכזת USB
עבודה עם התקני זיכרון USB
ודא שהתקן זיכרון ה-USB נמצא בכיוון הנכון לפני שתחבר אותו. אם תנסה לחבר אותו בכיוון שגוי, הדבר עלול לגרום נזק להתקן ולמכשיר.
אין להסיר, לדחוף או להזיז בכל דרך אחרת את התקן זיכרון ה-USB במהלך ייבוא או ייצוא של נתונים. כמו כן, אין לכבות את המכשיר במהלך העיבוד.
ייתכן שבהתקני זיכרון USB מסוימים לא תוכל לשמור נתונים כראוי.

הסרת התקן זיכרון ה-USB

יש להקפיד תמיד על ההליך הבא בעת הסרה של התקני זיכרון USB. שיטות אחרות להסרת התקני זיכרון USB עלולות לגרום נזק לשני להתקן ולמכשיר.
1
בחר <Status Monitor‎>.
2
בחר <Rmv. Mem. Media‎>.
יש להמתין להופעת ההודעה <The memory media can be safely removed.‎>.
3
נתק את התקן זיכרון ה-USB.
6X94-02Y