רשימת תפריט הגדרות

כדי להתאים אישית את המכשיר בהתאם לסביבה ולצרכים שלך, קבע את תצורת ההגדרות המתוארות בפרק זה. כדי להתחיל בקביעת התצורה, בחר <Menu> במסך Home (בית) (המסך Home). סעיף זה מסביר מה כל חלק בתפריט ההגדרות יכול לקבוע.
סעיף זה מתאר את הגדרות התצוגה והרשת.
סעיף זה מסביר כיצד לכוונן את איכות התמונה בהדפסה ואת פונקציות הניקוי של המכשיר.
סעיף זה מתאר את ההגדרות של הפונקציות השונות.
סעיף זה מתאר את ניהול פרטי המשתמש והחומרה, הגדרות אבטחה ועוד.
ניתן להדפיס את תפריט ההגדרות כרשימה, על מנת לבדוק את ההגדרות הנוכחיות: הדפסת רשימות של הגדרות
6X94-052