הדפסת דוחות ורשימות

ניתן להדפיס דוחות ורשימות כדי לבדוק מידע כגון סך כל התדפיסים עבור כל <Department ID> והגדרות מכשיר.

הגדרת תצורת הגדרות ההדפסה לדוחות ולרשימות

ניתן לבצע הדפסה דו-צדדית של דוחות ורשימות.

הדפסת דוח על נפח התדפיסים הכולל של מזהה מחלקה

דוח ניהול של מזהי מחלקה
כאשר ניהול מזהי המחלקה מופעל, ניתן לבדוק את נפח התדפיסים הכולל של כל <Department ID> על-ידי הדפסת דוח של ניהול מזהי מחלקה. בדיקת כמות התדפיסים מאפשרת ניהול משופר של אספקת נייר ומחסניות טונר.

הדפסת רשימות של הגדרות

ניתן להדפיס פרטי הדפסה והגדרות הרשומים במכשיר כרשימה.
רשימת נתוני משתמשים/רשימת נתוני מנהלי מערכת
ניתן לבדוק את רשימת ההגדרות (רשימת תפריט הגדרות) וכן את התוכן שנרשם במכשיר על-ידי הדפסה של רשימת נתוני משתמשים או רשימת נתוני מנהלי מערכת. שתי הרשימות כוללות את גרסת הקושחה וכן גודל וסוג הנייר הרשומים במערכת.
רשימת נתוני המשתמשים אינה כוללת הגדרות מסוימות, כגון הגדרות רשת והגדרות ניהול. כדי לבדוק את כל פריטי ההגדרות, הדפס את רשימת נתוני מנהלי המערכת.
רשימת מדיניות IPSec
ניתן לבדוק את הרשימה של שמות מדיניות והגדרות ה-IPSec הרשומים במכשיר על-ידי הדפסה של רשימת מדיניות IPSec.

הדפסת דוחות ורשימות על סטטוס השימוש במכשיר

ניתן להדפיס את דוח סטטוס המכשיר, יומן השימוש של מחסניות טונר ורשימת גפנים הזמינים במצב PCL או PS.
דוח Eco
ניתן לבדוק את הנפח החודשי הכולל של תדפיסים ושל צריכת החשמל באמצעות דוח. דוח זה כולל עצות שימושיות לחיסכון בנייר ובצריכת החשמל, בהתאם למצב השימוש.
כמות צריכת החשמל עשויה להשתנות בהתאם לסביבה ולתנאי השימוש במכשיר.
דוח מצב של חומרים מתכלים
ניתן לבדוק את מצב החומרים המתכלים המותקנים במכשיר באמצעות דוח.
רשימת גופנים ב-PCL
ניתן לבדוק את רשימת הגופנים הזמינים במצב PCL באמצעות דוח.
רשימת גופנים ב-PS‏
ניתן לבדוק את רשימת הגופנים הזמינים במצב PS באמצעות דוח.
דוח יומן מחסניות
ניתן לבדוק את יומני השימוש במחסניות טונר באמצעות דוח.
6X94-06F