<Function Settings>

פריט
תיאור
סעיף זה מתאר את ההגדרות הנפוצות לכל פונקציה.
סעיף זה מסביר כיצד לקבוע את הגדרות המדפסת.
סעיף זה מסביר כיצד לקבוע הגדרות לקבלה של I-Fax.
סעיף זה מתאר את ההגדרות להדפסה של קבצים שמורים.
סעיף זה מתאר את הגדרות ההדפסה המאובטחת.
6X94-05F