<Security Settings>

כל ההגדרות הקשורות לפונקציית האימות ולהצפנה מופיעות עם תיאורים. הגדרות ברירת מחדל מסומנות בצלבון ().

<Authentication/Password Settings>

ניתן לשפר את האבטחה של פונקציית האימות.
<Authentication Function Settings>
קבע את התצורה של פונקציות האבטחה לאימות משתמשים.
<Lockout>
במקרה שבו משתמש נכשל באימות המשתמש, קבע אם למנוע כניסה זמנית של המשתמש למכשיר (נעילה). אם האפשרות <On> נבחרה, ציין כמה כישלונות מותר לבצע ברצף לפני הפעלת הנעילה, וכן את הזמן הדרוש לפני שהמשתמש יוכל לשוב ולהיכנס למערכת לאחר הנעילה.
<Enable Lockout>
<Off>
<On>
<Lockout Threshold>
1 עד 10 (time(s))
<Lockout Period>
1 עד 60 (min.)
אפשרות זו אינה חלה על כניסה באמצעות מזהה מחלקה.

<Encryption Settings>

קבע הגדרה למניעת הצפנה חלשה או מפתח ואישור עם הצפנה חלשה.
<Prohibit Use of Weak Encrypt.‎>
<Off>
<On>
<Prohibit Weak Encryp. Key/Cert.‎>
<Off>
<On>

<Verify System at Startup>

בעת הפעלת המכשיר או כאשר יישום (בApplication Library (ספריית היישומים)) מוצא לפועל, מבוצע אימות כדי לקבוע שלא אירעה פגיעה במערכת או ביישום. אם אותרה פגיעה, המכשיר ייכנס למצב המתנה לעדכון קושחה. במקרה כזה, בצע עדכון קושחה מהמחשב. עדכון הקושחה
<Off>
<On>
אם לא מוצג דבר לאחר זמן מה, ייתכן שלא ניתן יהיה לשחזר את המערכת. במקרה כזה, צור קשר עם סוכן מקומי מורשה של Canon או עם קו הסיוע של Canon.
אם מותקן יישום לאחר קבלת המכשיר מהיצרן כאשר הוא פגום, יש להתקינו מחדש במכשיר.
6X94-060