<External Interface>

כל ההגדרות הקשורות ל-USB מופיעות עם תיאורים. הגדרות ברירת מחדל מסומנות בצלבון ().

<USB Settings>

קבע אם להפעיל או להשבית את השימוש ביציאת ה-USB או בהתקן זיכרון USB.
<Use as USB Device>
הפעל או השבת את יציאת ה-USB המשמשת לחיבור המכשיר למחשב. הגבלת חיבור ה-USB למחשב
<Off>
<On>
<Use USB Storage Device>
קבע אם להשתמש בהתקן זיכרון USB.
‎<Off>
<On>‎
6X94-058