הגבלת פונקציות USB

USB הוא דרך נוחה לחיבור התקנים היקפיים ושמירה או שינוי מקום של נתונים, אך USB יכול גם להיות מקור לדליפת מידע אם אינו מנוהל כראוי. היזהר במיוחד בעת שימוש בהתקני זיכרון בחיבור USB. סעיף זה מתאר כיצד להגביל את החיבור דרך יציאת ה-USB של המכשיר וכיצד למנוע שימוש בהתקני זיכרון בחיבור USB.

הגבלת חיבור ה-USB למחשב

ניתן להשבית את יציאת ה-USB לחיבור למחשב שנמצאת בגב המכשיר. אם היציאה מושבתת, המכשיר לא יכול לתקשר עם מחשב באמצעות USB. הגדרה זאת לא משפיעה על יציאת ה-USB הקדמית, שמיועדת לחיבור התקני זיכרון בחיבור USB.
<Menu>‏  <Preferences>‏  <External Interface>‏  <USB Settings>‏  בחר באפשרות <Off> תחת <Use as USB Device>‏  <Apply>‏  <OK>‏  הפעל מחדש את המכשיר

הגבלת פונקציית ההדפסה ל-USB

ניתן להשבית הדפסת נתונים מהתקן זיכרון בחיבור USB. לא ניתן להדפיס את הנתונים בהתקן הזיכרון בחיבור USB.
<Menu>‏  <Function Settings>‏ <Access Files>‏ <Memory Media Settings>‏  בחר באפשרות <Off> תחת <Use Print Function>‏  <Apply>‏  <OK>‏  הפעל מחדש את המכשיר
6X94-04J