הגדרת תאריך/שעה

הגדר את התאריך והשעה במכשיר. התאריך והשעה משמשים כסימוכין לפונקציות שמציינות את הזמן. לכן, יש להגדיר אותם באופן מדויק.

הגדרת אזור הזמן

אם הגדרת אזור הזמן משתנה, גם הערכים שהוגדרו ב-<Current Date/Time Settings> משתנים בהתאם.
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>‏ <Date/Time Settings>‏ <Time Zone>.
3
בחר את אזור הזמן.
מהו UTC?
זמן אוניברסלי מתואם (UTC) הוא תקן הזמן העיקרי שבאמצעותו העולם מתאם שעונים וזמן. קיימים הבדלים בשעות שתלויים בארץ או באזור שבהם נמצא המכשיר. תקשורת אינטרנט דורשת הגדרה נכונה של אזור הזמן UTC.

הגדרת התאריך והשעה הנוכחיים

1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>‏  <Current Date/Time Settings>.
3
הזן את התאריך ואת השעה.
הקש על שדה ההזנה והזן את התאריך והשעה.
4
בחר <Apply‎>.
הגדר את <Time Zone> לפני שתגדיר את התאריך והשעה הנוכחיים. אם ההגדרה של <Time Zone> תשתנה מאוחר יותר, גם התאריך והשעה הנוכחיים ישתנו בהתאם.
ניתן גם לשנות את פורמט התצוגה של התאריך והשעה בהתאם.
‎<Date Format>‎
<Time Format>

הגדרת שעון קיץ

אם שעון הקיץ הופעל, ציין את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום שלו.
1
בחר <Menu‎> במסך Home‎. ‏המסך Home
2
בחר <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>‏ <Date/Time Settings>‏ <Daylight Saving Time Settings>.
3
בחר <Off> או <On> ב-<Daylight Saving Time>.
כאשר אתה בוחר <On>, בחר <Start Date> ו-<End Date> ולאחר מכן קבע את החודש והיום של כל פריט. כדי להגדיר את היום, ציין "איזה יום של איזה שבוע".
4
בחר <Apply‎>.
6X94-005