חיבור ל-LAN קווי

חיבור המכשיר למחשב באמצעות נתב. השתמש בכבל LAN כדי לחבר את המכשיר לנתב.
1
חבר כבל LAN.
חבר את המכשיר לנתב באמצעות כבל LAN.
דחף את המחבר עד שייכנס למקומו בנקישה.
2
המתן מספר דקות.
כתובת ה-IP תוגדר אוטומטית.
ניתן גם להגדיר את כתובת ה-IP ידנית. הגדרת כתובות IP‏
6X94-008