کاغذ موجود

انواع کاغذی که با این دستگاه می توان استفاده کرد در جدول زیر نشان داده شده است.

اندازه های کاغذ پشتیبانی شده

: موجود است   : موجود نیست
اندازه های کاغذ
کشوی کاغذ ‎‏*1
سینی چند منظوره
چاپ دو طرفه خودکار ‎‏*2
A4 ‎‏*3‏*4
B5
A5 ‎‏*5
Legal (LGL) ‎‏*3
نامه (LTR) ‎‏*3‏*4
Statement (STMT)
Executive (‏EXEC)
Oficio ‎‏*3
Oficio (Brazil) ‎‏*3
Oficio (Mexico) ‎‏*3
Letter (Government) ‎‏*3
Legal (Government) ‎‏*3
Foolscap/Folio ‎‏*3
Foolscap (Australia) ‎‏*3
Legal (India) ‎‏*3
3x5inch
Envelope No.10 (‏COM10)
Envelope Monarch
Envelope C5
Envelope DL
اندازه کاغذ سفارشی
‏*6
‏*7
‏*8
‎‏*1شامل Cassette Feeding Module-AF اختیاری می شود.
‎‏*2چاپ دو طرفه خودکار بدون تعویض کاغذ موجود است.
‎‏‏*3اجازه می دهد اسناد فاکس اینترنتی دریافتی را چاپ کنید.
‎‏‏*4چاپ گزارش ها و لیست ها را امکان پذیر می کند.
‎‏‏*5جهت عمودی یا افقی موجود است.
‎‏‏*6اندازه سفارشی از 148.0 میلی‌متر‏ x ‏98.0 میلی‌متر تا 216.0 میلی‌متر‏ x ‏355.6 میلی‌متر در دسترس است.
‎‏‏*7اندازه سفارشی از 76.2 میلی‌متر‏ x ‏127.0 میلی‌متر تا 216.0 میلی‌متر‏ x ‏355.6 میلی‌متر در دسترس است.
‎‏‏*8اندازه سفارشی از 176.0 میلی‌متر‏ x ‏250.0 میلی‌متر تا 216.0 میلی‌متر‏ x ‏355.6 میلی‌متر در دسترس است.

انواع کاغذ پشتیبانی شده

می توانید برای این دستگاه از کاغذ بدون کلر استفاده کنید.
: موجود است   : موجود نیست
نوع کاغذ
کشوی کاغذ ‎‏*1
سینی چند منظوره
چاپ دو طرفه خودکار ‎‏*2
ساده 1 ‎‏*3*4
61 گرم/متر مربع تا 74 گرم/متر مربع
ساده 2 ‎‏*3*4
75 گرم/متر مربع تا 82 گرم/متر مربع
ساده 3 ‎‏*3*4
83 گرم/متر مربع تا 90 گرم/متر مربع
ساده 4
91 گرم/متر مربع تا 105 گرم/متر مربع
سنگین 1
106 گرم/متر مربع تا 119 گرم/متر مربع
سنگین 2
120 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع
سنگین 3
129 گرم/متر مربع تا 163 گرم/متر مربع
نازک 1 ‎‏*3
‏60 گرم/متر مربع
بازیافتی 1 ‎‏*3*4
61 گرم/متر مربع تا 74 گرم/متر مربع
بازیافتی 2 ‎‏*3*4
75 گرم/متر مربع تا 82 گرم/متر مربع
رنگی ‎‏*3*4
61 گرم/متر مربع تا 74 گرم/متر مربع
پوشش دار 1
100 گرم/متر مربع تا 120 گرم/متر مربع
پوشش دار 2
121 گرم/متر مربع تا 150 گرم/متر مربع
پوشش دار 3
151 گرم/متر مربع تا 200 گرم/متر مربع
برچسب ها
پاکت نامه ‎‏*5
‎‏*1شامل Cassette Feeding Module-AF اختیاری می شود.
‎‏*2چاپ دو طرفه خودکار بدون تعویض کاغذ موجود است.
‎‏*3اجازه می دهد اسناد فاکس اینترنتی دریافتی را چاپ کنید.
‎‏*4چاپ گزارش ها و لیست ها را امکان پذیر می کند.
‎‏*5وقتی اندازه کاغذ سفارشی مشخص شود، <Envelope 1>/<Envelope 2> نمایش داده می‌شود. اگر انجام چاپ توسط <Envelope 1> انتخاب شده به‌طور مناسب امکان‌پذیر نباشد، انتخاب را به <Envelope 2> تغییر دهید.
6X93-070