مشخصات

مشخصات بدون اعلان قبلی و برای بهبود محصول و انتشارات بعدی در معرض تغییر است.

مشخصات دستگاه

مشخصات تجهیزات اختیاری

مشخصات عملکردی

محیط استفاده از دستگاه

6X93-06X