مشاهده ‏راهنمای کاربر

این بخش علامت ها، دکمه ها، صفحات و موارد دیگر استفاده شده در ‏راهنمای کاربر را توضیح می دهد. هشدارها و احتیاط ها نیز در "دستورالعمل های مهم ایمنی" در "‏آغاز به کار" که همراه دستگاه ارائه شده است موجود است. همچنین این دستورالعمل را نیز مشاهده کنید.
علامت ها
احتیاط های مربوط به ایمنی، محدودیت ها و احتیاط های مربوط به استفاده از دستگاه، نکات مفید و سایر اطلاعات با استفاده از علامت های زیر نشان داده می شوند.
هشدار مربوط به عملیاتهایی را نشان میدهد که در صورت عدم انجام درست آنها، ممکن است منجر به مرگ یا جراحت افراد شوند. برای استفاده ایمن از چاپگر، همیشه به این هشدارها توجه نمایید.
اقدام احتیاطی مربوط به عملیات هایی را نشان می دهد که در صورت عدم انجام درست آنها، ممکن است منجر به جراحت افراد شوند. برای استفاده ایمن از چاپگر، همیشه به این احتیاط ها توجه نمایید.
عملکردی را نشان می دهد که نباید انجام شود. این موارد را به دقت بخوانید و عملکردهای شرح داده شده را به هیچ عنوان انجام ندهید.
محدودیتها و الزامات عملیاتی را نشان میدهد. برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح چاپگر و اجتناب از عملکرد نادرست آن یا آسیب به اموال، این موارد را با دقت مطالعه نمایید.
نشاندهنده توضیحی برای یک عملیات یا حاوی شرح بیشتری برای یک روش است.
عملکردهای مفید یا نکاتی برای استفاده از دستگاه را نشان می دهد.
کلیدها و دکمه های مورد استفاده در این دفترچه راهنما
کلیدهای پانل عملیات و دکمه های روی رایانه با نمادهای زیر ظاهر می شوند:
نوع
مثال
کلیدها در پانل عملیات
تنظیمات نشان داده شده در پانل عملیات
<Timer/Energy Settings>
<Paper jammed.‎>
دکمه ها و دیگر رابط های متنی نشان داده شده در نمایشگر رایانه
[موارد ترجیحی]
صفحات رایانه استفاده شده در این دفترچه راهنما
بسته به سیستم عامل استفاده شده، ممکن است ظاهر نمایشگرهای استفاده شده در این دفترچه راهنما تا حدی با نمایشگرهای واقعی فرق داشته باشد. همینطور، ممکن است ظاهر درایورها و نرم افزار هم بسته به نسخه آنها فرق داشته باشد.
تصاویر به کار رفته در این دفترچه راهنما
تصاویر کارتریج تونر موجود در راهنمای کاربر متعلق به Canon Toner T09 است.
6X93-07E