دفترچه های راهنما و محتویات آنها

دفترچه های راهنمای لیست شده به همراه دستگاه ارائه شده اند. در صورت نیاز به آنها مراجعه کنید.
‏آغاز به کار
ابتدا این دفترچه راهنما را مطالعه کنید. این دفترچه راهنما عملیات اصلی را به روشی راحت توضیح می دهد.
‏راهنمای کاربر (این دفترچه راهنما)
این دفترچه راهنما همه عملکردهای دستگاه را در دفترچه که با استفاده از مرورگر وب قابل مشاهده است توضیح می دهد. می توانید اطلاعات را بر اساس گروه مرور کنید یا برای جستجوی صفحاتی با موضوع خاص یک کلمه کلیدی وارد کنید. استفاده از ‏راهنمای کاربر
6X93-079