تغییر تنظیمات پیش فرض برای عملکردها

تنظیمات پیش فرض تنظیماتی هستند که هر زمان دستگاه را روشن می کنید نشان داده می شوند. اگر این تنظیمات پیش فرض را برای تطبیق عملیاتی که اغلب انجام می دهید تغییر دهید، می توانید در زمان خود برای تعیین تنظیمات مشابه که هر بار برای انجام عملیات لازم است صرفه جویی کنید.

چاپ رسانه حافظه

برای اطلاعات درباره موارد تنظیم قابل تغییر، به <Access Stored Files Settings> مراجعه کنید.
<Menu>‏  <Function Settings>‏ <Access Files>‏ <Memory Media Settings>‏  <Access Stored Files Settings>‏ ‎‎<Change Default Settings (Memory Media Print)‎>‎‎‏ انتخاب تنظیم تغییر مقدار پیش فرض مورد انتخابی <Apply>‏  
اگر <Initialize> را در هر صفحه تنظیم انتخاب کنید، می توانید تنظیمات پیش فرض را بازیابی کنید.
6X93-02U