چاپ از دستگاه حافظه USB (چاپ رسانه حافظه)

می توانید فایل ها را مستقیم از طریق اتصال دستگاه حافظه USB به دستگاه چاپ کنید. با استفاده از این عملکرد می توانید بدون استفاده از رایانه چاپ کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره دستگاه های حافظه USB و نحوه وارد کردن/جدا کردن دستگاه حافظه USB، به استفاده از دستگاه حافظه USB‏ مراجعه کنید.
لازم است <Use Print Function> را روی <On> تنظیم کنید. <Memory Media Settings>
1
<Memory Media Print> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
کادر انتخاب را برای فایلی که می خواهد چاپ شود علامت بزنید.
می توانید چند فایل را انتخاب کنید.
برای پاک کردن مورد انتخابی، دوباره فایلی را که انتخاب کرده اید () انتخاب کنید.
انتخاب پوشه محتویات آن را نشان می دهد. برای برگشت به پوشه سطح بالاتر، را انتخاب کنید.
پوشه ها و فایل های پایین تر از فهرست پنجم نشان داده نمی شوند.
زمانی که به پوشه دیگری می روید، انتخاب های فایل قبلی پاک می شود.
انتخاب همه فایل ها
1
<Select All> را انتخاب کنید.
برای پاک کردن همه انتخاب ها، <Clear Selection> را انتخاب کنید.
2
اگر انواع فایل ها ترکیب شده اند، <JPEG/TIFF Files> یا <PDF Files> را انتخاب کنید.
تغییر روش نمایش فایل
می‌توانید روش نمایش فایل را از "پیش‌نمایش"/"تصویر کوچک"/"جزئیات" انتخاب کنید.
پیش‌نمایش
تصویر کوچک
جزئیات
می توانید روش نمایش فایل استفاده شده برای نمایش صفحه <Memory Media Print> را مشخص کنید. <Default Display Settings>
تغییر ترتیب فایل
می توانید ترتیب فایل ها در دستگاه حافظه USB را تغییر دهید.
می توانید تنظیم ترتیب مانند ‎‎<Name (Ascending)‎>‎‎ یا ‎‎<Date/Time (Ascending)‎>‎‎ را به عنوان تنظیم پیش فرض برای ترتیب فایل مشخص کنید. <File Sort Default Settings>
1
<Sort Files> را انتخاب کنید.
2
معیار ترتیب بندی فایل را انتخاب کنید.
زمانی که ‎‎<Date/Time (Ascending)‎>‎‎ یا ‎‎<Date/Time (Descending)‎>‎‎ را انتخاب می کنید، فایل ها بر اساس تاریخ و زمان تغییر خود مرتب می شوند.
3
<Apply> را انتخاب کنید.
4
در صورت نیاز، تنظیمات چاپ را تعیین کنید.
می توانید <Reset> را برای بازیابی همه تنظیمات چاپ پیش فرض انتخاب کنید.
<Paper>
<Brightness>
<Number of Copies>
<‎2-Sided Printing>
<N on 1>
<N on 1>برای چاپ فایل های TIFF موجود نیست.
<Set JPEG/TIFF Details>
<Set PDF Details>
5
<Start> را انتخاب کنید.
انتخاب <B&W> چاپ سیاه و سفید را شروع می کند. انتخاب <Color> چاپ رنگی را شروع می کند.
اگر می خواهید چاپ را لغو کنید، <Cancel>‏  <Yes> را انتخاب کنید.
اگر همیشه می خواهید با تنظیمات مشابه چاپ کنید: چاپ رسانه حافظه
6X93-037