سفارشی سازی نمایشگر

برای اینکه استفاده از صفحه Home آسان تر باشد، می توانید سفارشی سازی کنید.
سفارشی سازی صفحه Home
می توانید ترتیب موارد نشان داده شده را تغییر دهید و صفحه را سفارشی سازی کنید تا انتخاب عملکردها آسان تر شود. سفارشی سازی صفحه Home‏
6X93-02R