سفارشی سازی صفحه Home

برای استفاده آسان تر از دکمه ها، می توانید مجدداً دکمه ها را به ترتیبی که می خواهید تنظیم کنید. همینطور یک فاصله خالی به جای یک دکمه وارد کنید تا مشاهده صفحه Home آسان تر باشد.
1
<Home Screen Settings> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
2
<Set Display Order> را انتخاب کنید.
3
دکمه را برای انتقال انتخاب کنید.
دکمه انتخابی برجسته می شود. دوباره روی دکمه انتخابی ضربه بزنید تا از حالت انتخاب خارج شود.
4
<Move Left> یا <Move Right> را انتخاب کنید.
به تعداد دفعاتی که ضربه بزنید دکمه منتقل می شود.
لمس طولانی مدت <Move Left> یا <Move Right> باعث حرکت پیوسته دکمه انتخابی می شود.
وارد یک فاصله خالی
زمانی که <Insert Blank> انتخاب شود، یک فاصله خالی در سمت چپ دکمه انتخابی ایجاد می شود.
اگر دکمه ای در انتها انتخاب شود، یک فاصله خالی ایجاد می شود حتی اگر <Move Right> انتخاب شده باشد.
حذف فاصله خالی
فاصله خالی که باید حذف شود را انتخاب و <Del. Blank> را انتخاب کنید.
5
<Apply> را انتخاب کنید.
6X93-02S