ورود به دستگاه

اگر مدیریت شناسه بخش یا شناسه های مدیر سیستم فعال باشند باید قبل از استفاده از دستگاه وارد آن شوید. زمانی که صفحه ورود ظاهر شد، از روش زیر برای وارد کردن PIN و شناسه بخش استفاده کنید.
1
شناسه را وارد کنید.
1
<Department ID> یا <System Manager ID> را انتخاب کنید.
2
شناسه را وارد کنید.
اگر PIN ثبت نشده است، به مرحله 3 بروید.
2
PIN را وارد کنید.
1
<PIN> را انتخاب کنید.
2
PIN را وارد کنید.
3
<Log In> را انتخاب کنید.
صفحه ورود به سیستم به صفحهHome تغییر می کند.
زمانی که استفاده از دستگاه تمام شد، <Log Out> را برای نمایش صفحه ورود به سیستم انتخاب کنید.
6X93-025