تنظیم PIN و شناسه مدیر سیستم

حساب مدیر سیستم، "شناسه مدیر سیستم" را تنظیم کنید. همینطور می توانید یک PIN برای شناسه مدیر سیستم تنظیم کنید. اگر شناسه مدیر سیستم مشخص شود، می توانید به مواردی که به امتیازات مدیر سیستم نیاز دارد، برای مثال، <Network> و <Management Settings> و تنها زمانی که PIN و شناسه مدیر سیستم به طور صحیح وارد شده باشند، دست یابید. اطلاعات تنظیمات شناسه مدیر سیستم برای امنیت دستگاه حیاتی است، برای همین دقت کنید تنها مدیران سیستم PIN و شناسه مدیر سیستم را بدانند.
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Management Settings> را انتخاب کنید.
اگر شناسه مدیر سیستم از قبل تنظیم شده است
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<User Management>‏  <System Manager Information Settings> را انتخاب کنید.
4
<System Manager ID and PIN> را انتخاب کنید.
5
PIN و شناسه مدیر سیستم را مشخص کنید.
<System Manager ID>‏  <System Manager PIN> را مشخص کنید.
شماره را برای هر مورد وارد کنید و <Apply> را انتخاب کنید.
صفحه تأیید نشان داده می شود. یکبار دیگر PIN را برای تأیید وارد کنید.
نمی توانید PIN یا شناسه ای که شامل صفر است مانند "00" یا "0000000" را ثبت کنید.
برای لغو تنظیمات PIN و شناسه مدیر سیستم، اطلاعات وارد شده در را پاک کرده و <Apply> را بدون علامت انتخاب کنید.
تنظیم نام مدیر سیستم
PIN را فراموش نکنید. اگر PIN را فراموش کردید، با فروشنده مجاز محلی Canon یا تلفن راهنمای Canon تماس بگیرید.
پیکربندی تنظیمات از طریق Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را راه اندازی کرده و وارد حالت مدیر سیستم شوید. روی [Settings/Registration]‏ [User Management]‏  [System Manager Information]‏  [Edit] کلیک کنید و تنظیمات لازم را روی صفحه نشان داده شده مشخص کنید.
با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) می توانید اطلاعات زیادی را ثبت کنید از جمله اطلاعات مخاطب، نظرهای مدیر سیستم، محل نصب دستگاه و همینطور تنظیماتی که می توانید با استفاده از پانل عملیات ثبت کنید. اطلاعات ثبت شده در صفحه [Device Information] از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) قابل مشاهده هستند. بررسی اطلاعات مدیر سیستم
ورود به دستگاه
اگر می خواهید به مواردی دسترسی داشته باشید که به امتیازات مدیر سیستم نیاز دارند، برای مثال، <Network> و <Management Settings>، زمانی که شناسه مدیر سیستم مشخص شده است، صفحه ورود نشان داده می شود. ورود به دستگاه
برای ورود با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) در حالت مدیر سیستم باید PIN و شناسه مدیر سیستم را نیز وارد کنید. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
6X93-03X